viagra
Cialis
Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik

HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ


Prijavite grešku/propust/ komentar: edi.bionda@avakum.rs

LINKOVI:


Narodna banka Srbije

http://www.nbs.rs


Skupština republike Srbije

http://www.parlament.gov.rs


Privredna komora Srbije

http://www.pks.rs


U kratkim crtama

UOrganizacioni odbordruženje za pravo osiguranja Srbije je kao nacionalna sekcija Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA – Association Internationale de Droit des Assurrances – Intenational Association for Insurance Law), izašlo pred pravničku i drugu stručnu javnost iz anonimnosti daleke 1971. god. Dakle, mnogo ranije pre većine danas aktivnih specijalizovanih pravničkih strukovnih udruženja koja deluju na području Srbije. Te godine pod nazivom Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja ono je 20. i 21. aprila, u zgradi Privredne komore Srbije, organizovalo ?Savetovanje o zakonskom regulisanju obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja?. Veći broj referata sa tog savetovanja objavljen je u časopisu ?Osiguranje i privreda?, u brojevima 6-7 i 8, čiji je izdavač bila ?Croacija? Zavoda za osiguranje i reosiguranje – Zagreb.

O ugledu Udruženja iz tog vremena govore imena njegovih ranijih predsednika: prof. Vladislava Brajkovića, prof. Borislava Blagojevića i prof. Vladimira Jovanovića.

Udruženje ima za cilj da organizuje rad i razvija saradnju na proučavanju i razvoju prava osiguranja.

pola veka udruženja

 

 

UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE JE RODNA KUCA PREDLOGA REŠENJA KOJIMA SE REFORMIŠE UGOVOR O OSIGURANJU U PREDNACRTIMA GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

 Zadaci udruženja

 • okupljanje i organizovanje pravnika koji rade na pravu osiguranja u društvima za osiguranje, sudovima, advokaturi, univerzitetima, preduzećima i drugim organizacijama radi što uspešnijeg ostvarivanja zadataka iz oblasti prava osiguranja;

 • rad na proučavanju i unapređivanju prava osiguranja;

 • saradnja sa nadležnim upravnim i zakonodavnim organima, komorama i udruženjima pri izradi propisa iz oblasti osiguranja i sprovođenja tih propisa u život;

 • proučavanje propisa iz oblasti prava osiguranja radi njihove primene u praksi;

 • saradnja sa pravosudnim organima radi unapređenja i razvoja sudske prakse i prikupljanja iste;

 • unapređenje službi u društvima za osiguranje i drugim organizacijama koje se bave pravom osiguranja;

 • organizovanje pomoći pravnicima u društvima za osiguranje na postizanju posebnih stručnih kvalifikacija u daljem stručnom usavršavanju;

 • saradnja sa naučnim ustanovama, institutima i drugim organizacijama na razvijanju i unapređenju prava osiguranja.
  Udruženje ostvaruje svoje zadatke:

 • organizovanjem i održavanjem stručnih sastanaka, svetovanja, predavanja, seminara, simpozijuma;

 • izradom i objavljivanjem naučnih i stručnih članaka i radova iz oblasti prava osiguranja ili pomaganjem u izradi takvih radova;

 • predlaganjem nadležnim organima donošenje propisa za uspešno rešavanje pravnih problema osiguranja u praksi, kao i učestovanjem u raspravama prilikom donošenja svih propisa iz oblasti osiguranja;

 • prikupljanjem i objavljivanjem komentara sudske prakse iz oblasti osiguranja;

 • saradnjom sa drugim udruženjima na rešavanju problema iz oblasti osiguranja;

 • organizovanjem saradnje i učešćem u međunarodnoj saradnji na izučavanju problema osiguranja u okviru Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja.

Godišnja Savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije – generalne teme:

1. Zakonsko regulisanje obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja
Beograd, 20-21 april 1971.

2. Savremeni problemi u osiguranju imovine i lica
Palić, 2-6 april 2001.

3. Novo zakonodavstvo u osiguranju imovine i lica
Palić, 17-20 april 2002.

4. Pravo osiguranja u tranziciji
Palić, 11-14 april 2003.

5. Privreda i pravo osiguranja u tranziciji
14-17 april. 2004.

6. Osiguranje u svetlu novog zakonodavstva
Palić, 14-17 april 2005.

7. Osiguranje u susret procesu pridruživanja Srbije i Crne Gore EU Palić, 12-14. april 2006.

8. Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja Evropske Unije, Palić, 12-14.april 2007.

9. “Evropski put” prava osiguawa Srbije – posebno ugovora o osiguranju, Palić, 10-11. april 2008.

10. Integracija prava osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem
Osiguranja, Palić, 24-26. april 2009.

11. Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije,
Palic, 23-24. april 2010.

12. Reforme u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja, Palić, 15-17 april 2011.

13. Izazovi usklađivanja prava osiguranje Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja, Palić, 20-22 april 2012.

14. Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja, Aranđelovac, 19-21. april 2013.,

15. Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi, Palić, 11-13. april 2014.

Prijavite grešku/propust/komentar

  Dokumenti

Program Savetovanja

 

XIX GODIŠNJE SAVETOVANJE „Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje”, Palić, 20-22. april 2018.

 

XVIII GODIŠNJE SAVETOVANJE „Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja ”, Palić, 21-22. april 2017.

 

XVII GODIŠNJE SAVETOVANJE „Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja ”, Palić, 22-23. april 2016.

 

XVI GODIŠNJE SAVETOVANJE „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti”, Palić, 17-19. april 2015.

 

XV GODIŠNJE SAVETOVANJE Moderno pravo osiguranja: Tekuća pitanja i trendovi Palic, 11-13. april 2014

 

XIV GODIŠNJE SAVETOVANJE Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja Palic, 19-23. april 2013

 

XII GODIŠNJE SAVETOVANJE Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja Palic, 15-17. april 2011

 

XI GODIŠNJE SAVETOVANJE Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije, Palic, 23-24. april 2010


X GODIŠNJE SAVETOVANJE “INTEGRACIJA (PRAVA) OSIGURANJA SRBIJE U EVROPSKI (EU) SISTEM OSIGURANJA - PALIĆ 2009”, 24-25. APRIL 2009.

 

IX GODIŠNJE SAVETOVANJE NA PALIĆU 2008 : “Evropski put” prava osiguranja Srbije, posebno ugovora o osiguranju (10-11. april).

 

VIII Godišnje savetovanje udruženja za pravo osiguranja 2007 : Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja EU (12-14. april).

 

PORUKE SA SAVETOVANJA

Poruke sa XIX Savetovanja Palić 2018

Poruke sa XVIII Savetovanja Palić 2017

Poruke sa XVII Savetovanja Palić 2016

Poruke sa XVI Savetovanja Palić 2015

Poruke sa XV Savetovanja Palić 2014

Poruke sa XIV Savetovanja Palić 2013

Poruke sa XIII Savetovanja Palić 2012

Poruke sa XII Savetovanja Palić 2011

Poruke sa XI Savetovanja Palić 2010

Poruke sa X Savetovanja Palić 2009

Poruke sa IX Savetovanja Palić 2008

Poruke sa VIII Savetovanja Palić 2007

Poruke VII Savetovanja na Paliću 2006

Dnevni red Skupštine

 

 

Odluke

Izvod

ZAPISNIK

sa 34-te sednice Upravnog odbora Udruženja za pravo osiguranja Srbije, održane pismenim izjašnjavanjem članova putem e-mail poruka od 20-26. februara 2012. godine

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Pravilnika o radu Redakcionog obora časopisa Revija za pravo osiguranja,

 2. Donošenje Odluke o imenovanju prof. dr Pierpaolo Marana za zamenika glavnog urednika časopisa Revija za pravo osiguranja i

 3. Donošenje Odluke o razrešenju članova izdavačkog saveta časopisa Revija za pravo osiguranja Ljiljane Vasović Milanković i dr Milana Cerovića i imenovanje novog člana Zorana Blagojevića.

 

ZAKLJUČAK

1. Usvojen je Pravilnik o radu Redakcionog odbora časopisa Revija za pravo osiguranja.
2. Usvojena je Odluka o imenovanju prof. dr Paerpaolo Marana za zamenika glavnog urednika ovog časopisa.
3. Usvojena je Odluka o razrešenju Ljiljane Vasović Milanković i dr Milana Cerovića članstva i imenovanju Zorana Blagojevića za člana izavačkog saveta časopisa Revija za pravo osiguranja.
           
U Beogradu, 27. februara 2012. godine

Predsednik UO
Udruženja za pravo osiguranja Srbije
Prof. dr Jovan Slavnić

Na osnovu čl. 8 st. 2, st. 5 i st. 11 i čl. 14. st. 2 Statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Upravni odbor Udruženja dopisnim, putem e-mail izjašnjavanjem članova, doneo je sledeći:

PRAVILNIK O RADU REDAKCIONOG ODBORA ČASOPISA REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

Čl. 1.

Redakcioni odbor časopisa Revija za pravo osiguranja (u daljem tekstu: Revija) ima dvanaest članova.
Glavni urednik, sekretar Redakcionog odbora i tri člana biraju se iz reda redovnih članova Udruženja za pravo osiguranja Srbije (u daljem tekstu: Udruženje), a zamenik glavnog urednika i sedam članova iz različitih država koje imaju svoje nacionalne sekcije u AIDA ili drugih država, iz reda lica koja imaju veći broj značajnih radova u oblasti osiguranja i višegodišnje iskustvo u praksi osiguranja.

Čl. 2.

Članovi Redakcionog odbora dužni su da godišnje recenziraju najmanje tri rada ponuđena za objavljivanje i da napišu najmanje jedan rad u dve godine, a u godini u kojoj nisu preuzeli obavezu da napišu rad, da obezbede drugog autora.
Izbor tema radova je po želji autora, ako glavni i zamenik glavnog urednika za pojedine tematske brojeve Revije saglasno ne odluče drugačije.
Glavni urednik je odgovoran za rad Redakcionog odbora.
Rad u Redakcionom odboru je volonterski, osim za glavnog urednika koji ima pravo na primereni paušal po objavljenom broju Revije koji određuje Upravni odbor. U 2012. godini autorski honorar za glavnog urednika  po objavljenom broju  iznosi 40.000,00 dinara.

Čl. 3.

Radovi inostranih autora objavljuju se na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. Ako predsednik i sekretar Redakcionog odbora mogu da obezbede adekvatne prevodioce radova na srpski jezik, radovi se mogu objavljivati i na ostalim jezicima AIDA.
Glavni i zamenik glavnog urednika saglasno mogu odlučiti da su svi domaći autori dužni da rad koji ponude za objavljivanje u Reviji, prevedu sa srpskog na engleski jezik ili drugi jezik AIDA radi objavljivanja rada na oba jezika.
Uslove koje ponuđeni radovi moraju da ispune da bi bili objavljeni u Reviji saglasno utvrđuju glavni i zamenik glavnog urednika uputstvom koje se objavljuje na veb stranici Udruženja, a povremeno u Reviji.
Za objavljene članke u Reviji ne plaćuju se autorski honorari.

Čl. 4.

Glavni i zamenik glavnog urednika su dužni da za članak za koji se prilikom samoocenjivanja autor izjasnio da ima karakter naučnog rada, obezbede najmanje dve anonimne recenzije, a za samoocenjeni članak kao stručni rad, analizu, komentar ili prikaz obezbede najmanje jednu anonimnu recenziju. Recenzenti radova mogu biti i lica izvan onih koji čine sastav redakcionog odbora.
Sekretar Redakcionog odbora vodi knjigu recenzija, pomaže glavnom i zameniku glavnog urednika u kontaktima sa autorima i vodi administrativne i tehničke poslove Redakcionog odbora.

Čl. 5.

Izborom zamenika glavnog urednika i najmanje pet članova redakcionog odbora iz različitih država u koje ne ulaze članovi iz Srbije, prestaje mandat postojećim članovima Redakcionog odbora, izuzev glavnom uredniku i sekretaru Redakcionog odbora koji nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su izabrani.

Čl. 6.

Glavni i zamenik glavnog urednika predložiće izbor najmanje pet članova Redakcionog odbora iz različitih država u koje ne ulaze članovi iz Srbije u roku od 30 dana od usvajanja ovog Pravilnika, a u daljih 30 dana izbor preostalog sastava Redakcionog odbora sa trajanjem mandata od četiri godine.
Glavni i zamenik glavnog urednika mogu, ukoliko Upravni odbor Udruženja ne prihvati njihov predlog ličnosti koji će sačinjavati tim Redakcionog odbora, da vrate ovlašćenje Upravnom odboru da oni predlože sastav Redakcionog odbora, u kom slučaju će Upravni odbor imenovati sve članove novog Redakcionog odbora

Čl. 7.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, a primenjivaće se od 10. marta 2012. godine.

Predsednik Udruženja
Prof. dr Jovan Slavnić

Na osnovu čl. 8 st. 2, st. 5 i st. 11 i čl. 14. st. 2 Statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Upravni odbor Udruženja dopisnim putem e-mail izjašnjavanjem članova, doneo je sledeću:


ODLUKU

Dr Pierpaolo Marano, vanredni profesor Pravnog fakulteta Katoličkog univerziteta Svetog Srca iz Milana, imenuje se za zamenika glavnog urednika časopisa Revija za pravo osiguranja sa mandatom od četiri godine od dana primenjivanja ove odluke.
 Prof. Pierpaolo Marano će saglasno sa glavnim urednikom, docentom dr Slobodanom Jovanovićem, u roku od 30 dana od primenjivanja ove odluke, predložiti Upravnom odboru Udruženja imenovanje najmanje pet članova iz razlličitih država u koje ne ulaze članovi iz Srbije, a u daljih 30 dana imenovanje preostalog sastava Redakcionog odbora.
Ova odluka stupa na snagu usavajanjem, a primenjuje se od 10 marta 2012. godine.

Dana,  20.  februara 2012.

Predsednik Udruženja
Prof. dr Jovan Slavnić

Na osnovu čl. 8 st. 2, st. 5 i st. 11 i čl. 14. st. 2 Statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Upravni odbor Udruženja dopisnim putem e-mail izjašnjavanjem članova, doneo je sledeću:

ODLUKU

Razrešavaju se svojstva člana izdavačkog saveta časopisa Revija za pravo osiguranja Ljiljana Vasović Milanković i dr Milan Cerović, a za novog člana se imenuje Zoran Blagojević, generalni direktor društva za reosiguranje Winer Re.
Ova Odluka stupa na snagu sa objavljivanjem broja 1/2012 časopisa.

Dana, 20. februara 2012.

Predsednik Udruženja
Prof. dr Jovan Slavnić

 

Statut Udruženja

Statut Udruženja (2011. godine)

 

          ODLUKA O IMENOVANJU POČASNOG PREDSEDNIKA UDRUŽENJA

Na osnovu čl. 16. Statuta Udruženja za pravo osiguranja Republike Srbije usvojenog na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 12. aprila 2006, Skupština, dana 12 aprila 2006. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Profesor dr Predrag Šulejić, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Republike Srbije u periodu od aprila 1997. god. do aprila 2005. godine, bira se za počasnog predsednika Udruženja za pravo osiguranja Republike Srbije zbog svojih dugogodišnjih uspešnih ostvarenja koja su ostavila trajniji trag u pravnoj teoriji i praksi osiguranja i za uspešan rad i doprinos na unapređenju rada i ciljeva Udruženja;

Predsedavajući Skupštine
Nenad Terzić

  Predstojeće i prošle aktivnosti (2006-2010)

Palić 2006.

Palić 2006.   Palić 2006.

10-12 april 2008.
 
XI GODIŠNJE SAVETOVANJE EVROPSKE (EU) REFORME U PRAVU OSIGURANJA SRBIJE Palić, 23-24. aprila 2010. EKO CENTAR (Zavod za zdravstvenu zaštitu)

 
X GODIŠNJE SAVETOVANJE “INTEGRACIJA (PRAVA) OSIGURANJA SRBIJE U EVROPSKI (EU) SISTEM OSIGURANJA - PALIĆ 2009”, 24-25. APRIL 2009.
 

IX GODIŠNJE SAVETOVANJE NA PALIĆU Paliću

 

 

 

     
  Palić 2006.

12-14 april 2007.


Savetovanje Palić 2007

 
Palić 2006.

12-14 april 2006.

Savetovanje na Paliću

   
 
Intermex MEGA savetovanje

Vrnjačka Banja,
02-06 maj 2006.

Intermex MEGA savetovanje

 
Instruktivno savetovanje

29-30. Septembar 2006. 

Instruktivno savetovanje u Beogradu


   
 

USPOMENE SA PRETHODNIH GODIŠNJIH SAVETOVANJA
UDRUŽENJA NA PALIĆU:

rad1

 
rad2

 

 razgovor

 

 

druzenje1

 

 

druzenje2

 

 

druzenje3

           

 

Kontakt:   

Copyright ? 2006-2010. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications