Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

Br 1 /2002

ČLANCI:

 

Prof. Dr Predrag Šulejić:

Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u

Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo

Ksenija Džodžo-Rujević, mr Lola Stamenković:

Značaj osiguranja stranih investicija u SRJ od nekomercijalnih rizika za povećanje priliva stranih investicija u našu zemlju

Tomislav Petrović:

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reeosiguranja imovine i lica

Prof. Dr Boris Marović, doc. Dr Nebojša Žarković:

            Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi

 

OSVRTI – ANALIZE – KOMENTARI

Prof. Dr Jovan Slavnić:

Dogadjaji od 5. oktobra 2000. godine i postojanje osnova za pokriće nastalih šteta

Prof. Dr Borislav Ivošević:

Paramount Rule – novine u Jork-antverpenskim pravilima iz 1994. godine

Prof. Dr Šime Ivanjko:

Položaj osiguranja u Sloveniji nakon osamostaljenja

Dr Zoran Radović:

Rizik terorizma u transportnom osiguranju

Dr Ivanka Spasić:

Odgovornost vazdušnog transporta po Montrealskoj konvenciji – osnov, limit, osiguranje .....

Dr Siniša Ognjanović:

Jugoslavija ponovo u sistemu zelene karte

Dušica Pantić:

Tržište osiguranja – opšti osvrt i najnovije promene

Goran Rašić:

Aktuelna pitanja u vezi sa plaćanjem premije osiguranja od autoodgovornosti

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

            Osiguranje stanova

            Spajanje „Beobanka osiguranja“ i „Kolos osiguranja“

            „Zepter osiguranje“ – razlika postoji

            „Milenijum osiguranje“, a.d. Beograd

Rad Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije u periodu od 19. maja 1998. do 10. oktobra 2001. godine

Obnovljen rad Društva aktuara Jugoslavije

 

SUDSKA PRAKSA

            OSVRT NA SUDSKE ODLUKE

            Primena odredaba Zakona o osiguranju imovine i lica  o garant

            PREGLED SUDSKE PRAKSE

 

PITANJA I ODGOVORI

Na čemu se zasniva regresni zahtev osiguravača prema organizaciji za osiguranje ?

Kako evidentirati realnu vrednost osnovnog kapitala i omogućiti ravnopravnost akcionara prve i ostalih emisija akcija ?

Da li se transportnim osiguranjem mogu pokriti štete nastale pre zaključenja ugovora o osiguranju ?

 

OSIGURANJE U SVETU

            PRIKAZ ČLANAKA

            Osiguranje pravne zaštite u Velikoj Britaniji

            Dobrovoljno penzijsko osiguranje u Bugarskoj

            11. septembar 2001. iz ugla tehnike osiguranja

            Kojim putem dalje ?

 

            SUDSKA PRAKSA

            Presuda Evropskog suda u predmetu 129/94

 

            UKRATKO IZ SVETA

            Novi propisi o nezgodama u avio saobraćaju u Kini

            Otvaranje kineskog tržišta

            Zašto domaći konzorcijum želi „Croatia osiguranje“

            Kupovina najveće ruske osiguravajuće kompanije

 

PROPISI I DOKUMENTI

 

            DOMAĆI

            Zakon o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova

 

            INOSTRANI

            Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju republike Slovenije

 

            EVROPSKA UNIJA

            Spisak direktiva EEZ / EU koje se odnose na delatnost osiguranja

Prva direktiva (73/329) Saveta Evropske ekonomske zajednice o usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na započinjanje i obavljanje poslova direktnog osiguranja, osim osiguranja života

 

Br 2/2002

 

ČLANCI

-Profesor dr Milan Pak: Osiguranje rizika građanske odgovornosti i sukob zakona.

-Mr Slobodan Ilijić: Regulisani i nereguslisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ.

-Prof. Dr Milan Vrhovšek, Vladimir Kozar: Obaveze garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom.

-Mr Jelena Nikčević: Pravna priroda i osnovne karakteristike načela ugovora o pomorskom osiguranju.

 

 OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

-Dr Miroslav Končina: Položaj i strateška usmerenja slovenačkog osiguranja.

-Dr Slobodan Jovanović: Terorizam i njegova (re)osigurljivost.

-Branko Rajačić: Zaključivanje i zaštita ugovora o osiguranju.

-Jelisaveta Vasilić: Osiguranje stečajnog upravnika od građanske odgovornosti za štete učesnicima u stečajnom postupku.

-Radic Galić Dimitrijević: Međunarodne isprave i problemi u rešavanju šteta nastalih po odgovornosti vlasnika vozila iz Republike Srpske.

-Dr zoran Radović: Neki slučajevi prevara i njihovog sprečavanja osiguranju života i nezgode.

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

-Prof. Dr jovan Slavnić, Prof dr Predrag Šulejić, Dr Siniša Ognjanović: Poruke sa savetovanja na Paliću.

-Dr Slobodan Jovanović: Konferencija osiguranja u Monte Karlu i stanje međunarodnog tržišta reosiguranja.

-Vladimir Kočović: Više reda u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.

  

SUDSKA PRAKSA

OSVRTI NA SUDSKE ODLUKE

            -Prigovor podeljene odgovornosti zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

            -Raskid ugovora o osiguranju zaključen a rok duži od 5 godina.

 

PREGLED SUDSKE PRAKSE

            -Aktuelna sudska praksa iz osiguranja.

 

OSIGURANJE U SVETU

 

PRIKAZ ČLANAKA

            -Doktrina subrogacije i ograničenje prava osiguranja na regres.

            -Posle genetske revolucije.

 

SUDSKA PRAKSA

            -Odluka Evropskog suda pravde u predmetu 220/83 .

            -Iz nemačke sudske prakse.

 

UKRATKO IZ SVETA

            1.Italija

            2.Kina

            3.Velika Britanija

            4.Rusija

            5.Nemačka

 

POPISI I DOKUMENTI

DOMAĆI

            -Statut Udruženja za pravo osiguranja Jugoslavije.

 

INOSTRANI

            -Zakon o osiguranju Republike Srpske.

-Prva direktiva savet ’’Evropske ekonomske zajednice’’ o usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na započinjanje i obavljanje poslova direktnog osiguranja života.

  

BIBLIOGRAFIJA

            -Leksikon osiguranja

            -Zavarovalno pravo /Gospodarski vesnik/ Ljubljana, 2000.

            -Dani slovenačkog osiguranja, Zbornik radova, Portorož, 2002.

  

 

Br  3/4  2002

 

ČLANCI:

 

Prof. Dr Ilija Babić

Naknada štete u vidu novčane rente

Dr Slobodan Jovanović

      Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranja

Tomislav Petrović

Uticaj novih propisa o deviznom poslovanju na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

Dr Ivanka Spasić

Pravila EU o konkurenciji u oblasti osiguranja

Branko Rajičić

      Privatizacija u organizacijama za osiguranje

Radica Galić Dimitrijević

      Obaveze garantnog fonda u slučaju stečaja osiguravajuće organizacije

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

Radomir Kovačević

Nov pristup prodaji osiguranja motornih vozila

Vladimir Kovčić

      Povećanje premije u osiguranju automobilske odgovornosti

Vera Ilić Sekros, Momčilo Popović

      Osiguranje korisnika TIR karneta

Predsedništvo Društvo aktuara

      Predlog izmena i dopuna zakona o osiguranju imovine i lica

Branislav Žunjić

      Poreski tretman kolektivnog osiguranja zaposlenih

Dr Siniša Ognjenović

      Kopaonička škola prirodnog prava

Dr Jovan Ćirić

      Savetovanje o prevarama u osiguranju

 

PITANJA I ODGOVORI

      Katarina Ivančević

Kada i pod kojim uslovima može biti postavljen vršilac dužnosti direktora u organizaciji za osiguranje ?

Kakav je režim sticanja sopstvenih akcija u organizaciji za osiguranje ?

      Vladimir S. Delić

            Šta je transferni rizik ?

            Šta je elektronska teretnica ?

            Šta su klubovi zaštitu i naknadu ?

  

SUDSKA PRAKSA

OSVRTI NA SUDSKE ODLUKE

   Vesna Borojević

         Ovaveze garantnog fonda za štete od inostranih vozila

PREGLED SUDSKE PRAKSE

         Aktuelna sudska praksa iz osiguranja

 

OSIGURANJE U SVETU

PRIKAZ ČLANAKA

      Elektronska trgovina u osiguranju imovine i nezgode

      Sprečavanje pranja novca kroz tokova osiguranja

      Od „crva“ do „trojanska konja“: brzina mutacija otežava borbu protiv virusa

      Presuda Evropskog suda u predmetu 45/85

Delikti sa stranim elementom: Odredjivanje merodavnog prava u postupku pred engleskim sudovma

 

UKRATKO IZ SVETA

1.      SAD

2.      FRANCUSKA

3.      BELGIJA

4.      FINSKA / RUSIJA

5.      RUSIJA

 

DOPISI I DOKUMENTI

   DOMAĆI

            Kodeks ponašanja u poslovima osiguranja

   INOSTRANI

            Zakon o osiguranju republike Hrvatske

Druga direktiva saveta EEZ neživotnog osiguranja od 22. juna 1988. godine


Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications