Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

Br 1-2 /2003

 

ČLANCI

            -Dr Predrag Kapor: Sprečavanje pranja novca u osiguranju.

            -Mr Slobodan Ilijić:

                 Prestanak rada organizacije za osiguranje.

           -Dragiša Kecojević:

                Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti.

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

-Dušica Pantić:

     Osiguranje ratnih rizika avijacije prema uslovima na međunarodnom tržištu.

-Mr Vojko Saksida:

      Kratak osvrt na neke podatke iz poslovanja .

     Osiguravajućih i reosiguravajućih društava u 2002. godini.

                -Dragan Filipović:

                     Plasman sredstava osiguranja života.

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

-Margerita Bošković, Momčilo Popović: Osiguranje od šteta usled zloupotrebe platnih i kreditnih kartica.

-Prof. Dr predrag Sulejić, Prof Dr Jovan Slavnić: Poruke sa savetovanja na Paliću 2003.

-Milena Kovačević: Privatizacija i perspektive osiguranja u zemljama u tranziciji.

-Dr Siniša Ognjanović: Motorna Vozila – inovacije, bezbednost, osiguranje.

-Mr Slobodan Ilijić: Sloboda  volje i privredna društva.

-Dr Zoran Radović: Vodni saobraćaj u XXI veku.

-Katarina Ivančević: Ugovorna odgovornost i naknada štete.

 

 

PITANJA I ODGOVORI

            -Šta znači skraćenica S:O:L u osiguranju?

            -Šta je SLIP u osiguranju?

            -Koje su razlike između generalne i partikularne havarije ?

 

SUDSKA PRAKSA

 

OSVRTI NA SUDSKE ODLUKE

            -Branko Rajičić: Tenderom u veliki gubitak.

PREGLED SUDSKE PRAKSE

            -Aktuelna sudska praksa iz osiguranja.

OSIGURANJE U SVETU

PRIKAZ  ČLANAKA

            -Reforma penzionog sistema u Finskoj.

            -Povratak starim dobrim vremenima.

            -Šta osiguranik treba da zna o osiguranju pravne zaštite.

            -Rusija planira autonomiju organa za nadzor nad delatnošću osiguranja.

            -Da li Holiwood uzima ’’na zub’’ osiguravače?

            -Pravnici skreću pažnju na porast slučajeva prevare.

            -Osiguravači dobili sporove protiv fantomskih putnika.

            -Škotska provodi zakon Ujedinjenog kraljevstva protiv pranja novca.

            -Odgovornos arhitekata za izbor grsđevinskog materijala.

            -Kina predviđa strožije zahteve u pogledu rezervi.

 

SUDSKA PRAKSA

-Precedentna odgovornost brokera reosiguranja za neprijavljivanje bitnih činjenica.

-Presuda evropskog suda u predmetu 270/03.

 

BIBLIOGRAFIJA

-Emmett J. Vaughan /Therese M. Vaughan: Osnove osiguranja – upravljanje rizicima.

-Prof Dr. Jelena Kočović / Prof Dr Predrag Šulejić, ’’Osiguranje’’.

 

 

PROPISI I DOKUMENTI

 

 

DOMAĆI

            -Statut udruženja osiguravajućih organizacija jugoslavije.

 

INOSTRANI

            -Zakon o osiguranju imovine i lica Federacije BIH.

-Druga direktiva saveza EEZ životnog osiguranja 90/619 od 8. novembra 1990.

-Prilog: Najniži osigurani iznosi u osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene motornim vozilom u zemljama sistema Zelene karte i multilateralnog garantnog sporazuma.

Revija – Sadržaj br. 3-4/2003

 

ČLANCI

- Dr Slobodan Jovanović

Pravni položaj brokera (re)osiguranja u pravu Velike Britanije

- Dr Jovan Ćirić

Terorizam – rizici i osiguanje

- Dr Ivanka Spasić

Osiguranje liasing poslova

- Mr Jelena Gazivoda

Osiguranje izvoznih kredita

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

- Ljubomir Popović

Obračun naknade iz osiguranja kod osiguranja imovine (civil i industrija)

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

- Prof. dr Ilija Babić

Naknada štete i osiguranje

- Prof. dr Jelena Kočović

Međunarodni simpozijum iz akturstva

- Slavnica Rakić

Novi obrazovni profil srednjoškolskog obrazovanja za potrebe osiguranja

 

SUDSKA PRAKSA

- Vesna Borojević

Pravo osiguravača na regres prema Garantnom fondu

- Tanja Papić

Pregled sudske prakse

 

PITANJA I ODGOVORI

- Vladimir Delić

Šta sve znači reč franšiza?

Da li se može osigurati rizik odbijanja?

Šta je rizik bombaže?

 

OSIGURANJE U SVETU

- Direktna tužba trećeg oštećenog lica protiv osiguravača u pomorskom osiguranju sa posebnim osvrtom na razvoj u hrvatskom pravu

- Osiguranje za slučaj prekida rada

- Novosti u kombinovanom osiguranju domaćinstava

- Obavezno osiguranje automobilske odgovornosti – bonus/malus

 

INOSTRANA SUDSKA PRAKSA

Pravo insolventnih članova pula na nadoknadu iz ugovora o reosiguranju

 

UKRATKO IZ SVETA

Francuska

Penzijsko osiguanje

Osiguranje predmeta velike vrednosti

Rast premije osiguranja života

 

Kina/Singapur

Isključenje osiguravajućeg pokrića za štete koje nastaju usled sars virusa

 

EVROPSKA UNIJA

Evropske osiguravajuće i reosiguravajuće kompanije traže odlaganje primene

evropskih međunarodnih standarda

 

PROPISI I DOKUMENTI

Domaći

Nacrt Zakona o osiguranju

 

Inostrani

Treća direktiva Saveta EEZ o usaglašavanju zakonskih, podzakonskih i upravnih akata koji se odnose na direktno osiguranje, osim  osiguranja života i kojom se menjaju i dopunjuju direktive 73/239/EEZ i 88/357/EEZ

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications