Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

Revija za pravo osiguranja broj 1/2/2004

 SADRŽAJ

ČLANCI

 

Dr. Ivanka Spasić

MESTO DOPUNSKOG I PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U

UPOREDNOM PRAVU I PREDLOZI ZA REFORMU ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA U SRBIJI......................................................................1

 

Prof dr. Milan Vujanović / Dragan Obradović

VEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA KADA POSTOJI PODELJENA

ODGOVORNOST UČESNIKA...............................................................14

 

Dr. Slobodan Jovanović

ULOGA AGENCIJA ZA OCENU FINANSIJSKE SNAGE I BONITETA NA ODLUKU

OSIGURAVAJUĆE ORGANIZACIJE O IZBORU NOSIOCA VIŠKOVA RIZIKA......23

 

Mr Slobodan Ilijić

GLOSARIJUM UZ NOVI ZAKON O OSIGURANJU......................................28

 

Mr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA.......................................................34

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

 

Dr. Predrag Kapor

OSIGURANJE U SVETU U 2003. GODINI I PROGNOZE ZA 2004. GODINU.....42

 

Branko Rajičić

PRIMENA ZAKONA O OSIGURANJU.....................................................46

 

Katarina Ivančević

USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNE LICA KOJA SE PREDLAŽU ZA ČLANA

UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA ILI DIREKTORA AKCIONARSKOG

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE...............................................................49

 

IZ PREKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

 

Slavica Rakić

OSIGURANJE OBAVEZA PLAĆANJA UVOZNIH CARINA I DRUGIH

DAŽBINA ZA ROBU POD REŽIMOM ATA...............................................55

 

Prof dr Predrag Šulejić / Prof dr Jovan Slavnić / dr Jasna Pak

PRIVREDA I PRAVO OSIGURANJA U TRANZICIJI, PALIĆ 2004....................57

 

Prof dr Jelena Kočović

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM AKTUARA...............................................62

 

 

PITANJA I ODOGOVORI

 

Vladimir S. Delić

ŠTO ZNAČI U OSIGURANJU POJAM  “BEZ USPEHA, NEMA NAGRADE"

(NO CURE, NO PAY)?

ŠTA JE KONOSMAN?.......................................................................63

 

SUDSKA PRAKSA

 

PRESUDA USTAVNOG SUDA O SLOBODI UTVRĐIVANJA PREMIJE U

OSIGURANJU AUTOMOBILSKE ODOVORNOSTI.......................................64

 

Mr Svetlana Jocović

PREGLED SUDSKE PRAKSE................................................................67

 

OSIGURANJE U SVETU

 

DIREKTIVA U OBLASTI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE........................74

OBAVEZE OSIGURAVAČA U POGLEDU OBAVEŠTAVANJA UGOVARAČA

OSIGURANJA U OSIGURANJU ŽIVOTA.................................................75

OSIGURANJE PRAVNE  ZAŠTITE-IZVEŠTAJ BOUQUIN.............................76

CENA OSIGURANJA AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI.............................77

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Prof dr Radomir Vukadinović

KAKO USKLADITI DOMAĆE PROPISE SA

PRAVOM EVROPSKE UNIJE...............................................................80

 

Prof dr Boris Marović / Dr Slobodan Jovanović

“REOSIGURANJE”...........................................................................86

 

Dr Jova Miloradić

EKONOMSKI EFEKTI OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ

INDUSTRIJI AP VOJVODINE..............................................................88

 

PROPISI I DOKUMENTI

 

DOMAĆI

TEKST NACRTA ZAKONA O OSIGURANJU

(OKTOBAR 2003.) U ODNOSU NA KONAČNI TEKST ZAKONA....................90

TEKST PREDLOGA ZAKONA O OSIGURANJU U ODNOSU NA

KONAČNI TEKST ZAKONA ...............................................................92

ODLUKA O USLOVIM AKOJE TREBA DA ISPUNE LICA KOJA SE PREDLAŽU ZA

ČLANA UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA ILI DIREKTORA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE.........................................93

REZULTATI POSLOVANJA ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE

U 2003. GODINI.............................................................................95

STRANI

TREĆA DIREKTIVA 92/96 DO 10.11.1992. O USKLAĐIVANJU ZAKONSKIH

PODZAKONSKIH I UPRAVNIH AKATA KOJA SE ODNOSE NA DIREKTNO

OSIGURANJE ŽIVOTA.....................................................................158

 

Revija za pravo osiguranja  Broj 3/4/2004

 

SADRŽAJ

 ČLANCI

 

Prof. Dr Borislav Ivošević

MEĐUNARODNO INSTITUITSKE KLAUZULE ZA OSIGURANJE POMORSKIH

BRODOVA IZ 2003. GODINE...............................................................1

 

Ljubinka Kovačević

REGULISANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAU FRANCUSKOJ....................13

 

Živorad Ristić

ZNAČAJ FOTOGRAFISANJA U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA................34

 

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI

 

Aleksandar Pivar

O JEZIKU OSIGURANJA...................................................................40

 

IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA

 

Mr Slobodan Ilijić

REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA I NACRT ZAKONA

O PENZIONIM FONDOVIMA I PENZIONIM PLANOVIMA............................42

 

SUDSKA PRAKSA

 

Mr Svetlana Jocović

PREGLED SUDSKE PRAKSE...............................................................48

 

OSIGURANJE U SVETU

 

DVA LICA OSIGURANJA NEZGODE......................................................55

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LEKARA....................56

OSIGURANJE JE KLJUČ Z AEKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOSLENOST

DIREKTIVA O REVIZIJI....................................................................57

 

PROPISI I DOKUMENTI

 

DOMAĆI

ZAKON O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE

STAMBENIH KREDITA.....................................................................58

 

STRANI

PRVA, DRUGA I TREĆA DIREKTIVA SAVETA EEZ O USAGLAŠAVANJU

ZAKONODAVSTVA DRŽAVA ČLANICA U OBLASTI OSIGURANJA OD

ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE IZ UPOTREBE MOTORNIH VOZILA I

KONTROLI OBAVEZE TOG OSIGURANJA..............................................61

 

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications