Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

 

Revija za pravo osiguranja, br. 1-2/2007

 

 SАDRŽАЈ

ČLАNCI

-   Prof. dr Wolfgang Rohrbach: Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje.

-   Prof. dr Predrag Šulejić: Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske unije  sa osvrtom na naše pravo.

 

ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI

-   Dr Slobodan Jovanović: Model pravnog normiranja ugovora i drugih oblasti reosiguranja u Građanskom zakoniku Republike Srbije.

-   Markus Piuk i Daniel Damjanović: Osvrt na prаvnо rеgulisаnjе prеuzimаnjа kvalifikovanog udеlа u društvimа zа оsigurаnjе u јugоistоčnој Evrоpi.

-   Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović: Šta je reosiguranje? - Upitnik AIDA br. 1, Radna grupa za reosiguranje.

 

OKRUGLI STO

-   Nova rešenja u Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

 

PORUKE

-   Udružеnjа zа prаvо оsigurаnjа Srbiје sа VIII Sаvеtоvаnjа nа Pаliću оd 12. dо 14. аprilа 2007. – „Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja Evropske Unije”.

 

IZ PRАKSЕ UDRUŽENJA ZА PRAVO ОSIGURАNJA

-   Radovan Stojanović: Osvrt na sajt Udruženja za pravo osiguranja Srbije.

-   Uvodno izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr J. Slavnića prilikom otvaranja Savetovanja „Palić 2007”, 12. april 2007.

 

DOMAĆA SUDSKA PRАKSA

-   Prof. dr J. Slavnić: Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije Prev. 183/05 od 30. juna 2005.

 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

-   Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-346/02 (Osiguranje automobilista – Treća direktiva neživotnog siguranja – sistem bonus-malus), prevela i priredila doc. dr Jasna Pak

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE

-   Mr Mirjana Mihajlović: Obrazovne potrebe menadžera prodaje u nas i u zemljama razvijenog tržišta osiguranja - iz magistarske teze „Obrazovanje zaposlenih na poslovima prodaje osiguranja”.

 

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

 

Prikaz članka

-   Građani nemačke žive duže.

 

Vesti

-   Zimski rizici i naknada štete.

-   Reforma osiguranja pravne zaštite otežava francuzima ostvarivanje prava  na sudsku zaštitu.

-   Preventiva u osiguranju: prva briga osiguravača.

-   Odgovornost dece u saobraćaju.

-   Društvo za osiguranje „China Life“, drugo u svetu.

-   Veliko povećanje broja štetnih događaja u pomorskom transportu.

-   U Španiji osiguravači isplaćuju najniže naknade za telesne štete u Evropi.

-   Povećanje premije u osiguranju automobilista.

-   Prevare u osiguranju u porastu.

-   Uvođenje jedinstvenog registra ugovora o osiguranju života.

-   Sastanak Radne grupe AIDA za osiguranje motornih vozila u Buenos Airesu.

-   Munich REov Ergo proširuje saradnju sa Unicredit.

-   Osiguravači neredovno isplaćuju odštete u RS.

 

 PRIKAZ KNJIGE

-   Prof. dr Jovan Slavnić: Prikaz knjige dr S. Jovanovića: Pravo osiguranja, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, 2007.

 

INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI

-   Kriterijumi za naknadu nematerijalne štete u Makedoniji – preveo i priredio Nenad Terzić.

-   Zakon o posredovanju u osiguranju Republike Srpske iz 2005.

- Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju FBiH iz 2005.

 

DIREKTIVE EU

- Direktiva Saveta 93/13/EEC od 5. aprila 1993. o nekorektnim klauzulama potrošačkih ugovora – prevod dr Slobodan Jovanović.

 

Revija za pravo osiguranja, br. 3/2007

 

SАDRŽАЈ

 

ČLАNCI

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach: Restrukturisanje i perspektive srpskog tržišta osiguranja

- Prof. dr Christos S. Chrissanthis: Smisao i značaj pojmova „osigurani događaj „osigurani slučaj”, „rizik” i „nezgoda” u uporednom pravu osiguranja.

- Mag. Josef  Schörghuber: Pravo regresa nosilaca socijalnog osiguranja nakon saobraćajne nezgode prema osiguravaču obaveznog osiguranja odgovornosti, s posebnim osvrtom na austrijsko pravo

 

ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI

- Dr Zoran Radović:    Bond u osiguranju

- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović: Građansko-pravna odgovornosi brokera osiguranja u Srbiji – Odgovori na Upitnik Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranj.

- Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović: Alternativna distribucija proizvoda osiguranja u Srbiji – Odgovori  na Upitnik Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranj.

 

IZ RADA UDRUŽENJA ZА PRAVO ОSIGURАNJA

- Zapisnik sa sastanka AIDA u Rimu od 24. 5. 2007.

- Nacrt statuta AIDA Europe

 

DOMAĆA SUDSKA PRАKSA

- Prof. dr J. Slavnić: Kritički osvrt na stavove sudova izražene u rešenju Vrhovnog suda Srbije, REV. 3600/00 od 18. januara 2001. (spor nastao povodom primene uslova osiguranja koji nisu uručeni osiguraniku)

 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-296/98 od 11. maja 2000 (priredila i prevela doc. dr Jasna Pak)

 

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

 

Prikaz članka

- Zakon o ugovoru o osiguranju: prava korisnika usluga osiguranja.

- Komunikacija u osiguranju i dokumenti.

 

Vesti

- Prilagođavanje promenama klime – načini reagovanja EU

- Budući nemački propisi menjaju pravni okvir osiguranja

- Da li papuče za volanom podrazumevaju veće troškove u slučaju nezgode?

- Čini se da je sporazum o prenosivosti penzija odložen

- Solventnost II za korak bliže stvarnosti – CEA pozdravlja predlog direktive Evropske komisije

- Prevare u osiguranju 10 miliona km

- U BiH se uvodi obavezno, dopunsko i privatno penzijsko osiguranje

- Prilikom promene fonda ne treba prenagliti

- Lojd uskoro objavljuje nove uslove pomorske polise

-  Država Njujork zabranila vezivanje polisa osiguranja domaćinstava sa drugim vrstama osiguranja

- Odluka škotskog suda po pitanju azbestoze različita od odluke engleskog suda

- U jednoj od vodećih holandskih osiguravajućih društava smanjeni troškovi zbog podsticanja osiguranika na fizičke aktivnosti

 

PRIKAZ KNJIGE

-  Prof. dr Predrag Šulejić: „Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu”,

prof. dr Jovana Slavnića, doc. dr Jasne Pak, dr Slobodana Jovanovića i Zorana Janjića

 

INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI

- Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Crne Gore, Sl. list Republike Crne Gore, br. 46/07 od 31. 7. 2007.

- Orjentacioni kriterijumi i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda FBiH

 

DIREKTIVE EU

- Direktiva 2005/29/EC skupštine Evrope i saveta od 11. maja 2005. o nekorektnoj trgovačkoj praksi pravnih lica prema potrošačima na unutrašnjem tržištu kojom se dopunjuje Direktiva saveta 84/450/EEC, Direktive 97/7/EC, 98/27/EC i 2002/65/EC skupštine Evrope i saveta i Uredba (EC) br. 2006/2004 skupštine Evrope i saveta („Direktiva o nekorektnoj trgovačkoj praksi”)

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA Br 4/2007

ČLАNCI

-   Prof. dr Wolfgang Rohrbach: Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja

-   Dr Slobodan Jovanović: Premija osiguranja neživotnih grana

-   Mr Jasmina Labudović: Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu

 

ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI

-   Prof. dr Jovan Slavnić: Pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Zakonu o ugovoru o osiguranju Grčke

-   Dejan Davidović: Prеnоs pоrtfеljа – оdlukа еnglеskоg sudа u slučајu SOMPO.

-   Dr Zoran Radović: Osiguranje robe prema međunarodnom dokumentarnom akreditivu.

 

IZ RADA UDRUŽENJA

-   Amandmani Udruženja osiguravača Srbije na Nacrt Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

-   Radna grupa AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju, AIDA Boletín del Grupo Internacional de Trabajo: “Nuevas Tecnologías, Prevención y Seguro”, Nş 2-2007.

 

DOMAĆA SUDSKA PRАKSA

-   Prof. dr J. Slavnić: Kritički osvrt na stavove Višeg trgovinskog suda i Vrhovnog suda Srbije o raskidu ugovora o višegodišnjem osiguranju voljom ugovornih strana (pravni stav Višeg trgovinskog suda utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 27. septembra 2004. godine i pravni stav Vrhovnog suda Srbije izražen u presudi Prev. 95/02 od 3. aprila 2002. godine)

 

-  Mileva Bogdanović: Kritički osvrt na „Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije PREV. 183/05 od 30. juna 2005. godine”

 

ОSIGURАNJЕ U SVЕTU

 

Prikaz članka

-   Izveštaj Komisije EU - Da otkažem učešće?

Vesti

-   Osiguravači zadržali tendenciju rasta na tržištima

-   Evropska komisija želi da reši problem usitnjavanja tržišta

-   EU razmatra izmene pravila o PDV-u

-    Međunarodna pomorska organizacija objavila nov Priručnik (4. izdanje) o svetskom sistemu bezbednosti i spasavanja

-    Munich Re zaključio ugovor o preuzimanju specijalizovanog američkog osiguravača

-    Lojd pokreće program obuke

-    Pravni okvir distancionih potrošačkih ugovora o osiguranju u Češkoj

-    Allianz formira firmu za osiguranje transporta na rastućem tržištu logistike

-    Munich Re investira u model zemljotresa

-    Europe Assistance formirao službu za pomoć u slučaju krađe identiteta u V. Britaniji i Irskoj

-    EBRD proširuje sporazum sa Uniqom

-    Allstate pokreće probni program za zaštitu životne sredine

-    Ograničen uticaj francuskog štrajka na osiguravače

-    Korejski osiguravači motornih vozila kažnjeni zbog loše usluge osiguranja

-    Osiguranje troškova venčanja u Indiji

-    Svaka peta britanska osiguravajuća kuća ne zadovoljava test solventnosti

-    Direktiva EU o reosiguranju stupa na snagu danas

 

INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI

-   Zakon o ugovoru o osiguranju Republike Grčke, br. 2496/97, Službeni list Republike Grčke, tom I, br. 87, 16.5.1997

 

DIREKTIVE EU

-   Direktiva 98/78/EC skupštine Evrope i saveta od 27. oktobra 1998 o dopunskom nadzoru društava za osiguranje i društava za reosiguranje u okviru osiguravajuće ili reosiguravajuće grupe

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications