Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

 

ČLANCI

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

INTERVJUI

SUDSKA PRAKSA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PRIKAZ STRANE KNJIGE – ČLANKA

OSIGURANJE U SVETU – VESTI IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

 

 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA BR. 1


SADRŽAJ


REČ UREDNIKA


ČLANCI

- Prof. dr Jakov Radišić, Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja


- Prof. dr Jovan Slavnić, Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara - Dr. Manfred H. Hasenöhrl, Transparentnost u krizi /Text in German, p...


OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Zoran Radović i dr Slobodan Jovanović, Sadržina polise pomorskog osiguranja


- Dr Jasmina Labudović, Integracija sektora za nadzor bankarstva i osiguranja – Odgovori na Upitnik AIDA

- Mr Dušan Dubajić, Spasavanje – institut plovidbenog prava


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Zapisnik sa generalne skupštine AIDA Europe održane u prostorijama Hansemerkur, Hamburg, četvrtak,
22. maja 2008.

- Statut AIDA Europe


SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Spor C-518/06 Komisija Evropske zajednice vs Republika Italija
- prikaz mr Jelena Gazivoda,


PRIKAZ STRANOG ČLANKA

Doc. dr Jasmina Labudović
- Šta se dešava posle povećanja nivoa mora – Značaj osiguranja imovine u borbi protiv klimatskih promena u procesu ubrzanog uključivanja novih tehnologija na tržište / Beyond Rising Sea Levels, The Importance of the Insurance Asset in the Process of Accelerating Delivery of New Technology to Market to Combat Climate Change, (by Lindene Patton, Esq.,C.I.H., Chief Climate Product Officer, Zurich, The European Business Review, December 2008)


OSIGURANJE U SVETU – VESTI


BIBLIOGRAFIJA


DIREKTIVE EU


- Direktiva Saveta 78/473/EEC od 30. maja 1978. o ujednačavanju zakona, podzakonskih i upravnih propisa u vezi sa komunitarnim saosiguranjem - prevod dr Slobodan Jovanović

- Direktiva Saveta 87/344/EEC od 22. juna 1987. o ujednačavanju zakona, podzakonskih akata i upravnih
propisa u vezi sa osiguranjem troškova pravne zaštite - prevod dr Slobodan Jovanović

- Spisak direktiva čiji je prevod objavljen u Reviji za pravo osiguranja zaključno sa ovim brojem
- Spisak direktiva EU koje se odnose na osiguranje sa internet stranice Komisije EU

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA BR. 2

 

ČLANCI

 

-   Prof. dr Pierpaolo Marano, Kako regulisati posrednike reosiguranja: Sadašnjost i budućnost Direktive 2002/92/EC

 

-   Prof. dr Predrag Šulejić, Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja

 

-   Doc. dr Jasmina Labudović, Portfolio kompanija za osiguranje života

 OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

 -   Nebojša Divljan, generalni direktor Delta Generali Osiguranje a.d.o, Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji, u svetlu svetske finansijske krize

-    Prof. dr Jovan Slavnić, „Obavezno osiguranje – Pravni i ekonomski mitovi i stvarnost”  Odgovori na upitnik  AIDA povodom izrade generalnog izveštaja na ovu temu uvršćenu u program XIII Svetskog kongresa AIDA – Pariz 2010

 -   Ksenija Džodžo-Rujević, Karakteristike i trendovi na međunarodnom tržištu osiguranja investicija u  funkciji povećanja investicija u infrastrukturne projekte u Srbiji

 

-  Dr Zoran Radović, Vinkulaciona klauzula u transortnom osiguranju

 

PORUKE SA SAVETOVANJA „PALIĆ 2009”

 

Priredili: Prof. dr Jovan Slavnić i dr Slobodan Jovanović

 

SUDSKA PRAKSA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

-   Mr Jelena Gazivoda, Prikaz spora  C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH vs Finanzamt Munchen für Korperschaften pokrenutog povodom tumačenja komunitarnih propisa koji se odnose na porez na dodatu vrednost i njihovu primenu na transakcije u domenu prenosa porfelja osiguranja

 

PRIKAZ STRANE KNJIGE – ČLANKA

-   Dr Slobodan Jovanović, Prikaz članka „Staviti ulogu agencija pod mikroskop”, članak objavljen u časopisu „Insurance Day”, 19. marta 2009

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

-   Prof. dr Jovan Slavnić, Jubilej godišnjih savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije

 

BIBLIOGRAFIJA

 

DIREKTIVE EU

 

-   Direktiva 2005/68/EC Skupštine Evrope i Saveta od 16. novembra 2005 o reosiguranju kojom se dopunjuju Direktive Saveta 73/239/EEC, 92/49/EEC, kao i Direktive 98/78/EC i 2002/83/EC – Prvi deo prevoda

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA 3-4/2009

 

- Prof. dr Jovan Slavnić,
Novi početak buduće saradnje

 

ČLANCI

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach
Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju

- Mr Dimitra Kourmatzis
Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnim pravnim sistemima – rešenja na bazi nastanka osiguranog događaja i postavljanja odštetnog zahteva

- Mr Konstantina Soultati, Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Manfred H. Hasenöhrl, Upravljanje šansama u krizi - Upravljanje rizikom i prihodom u društvima za osiguranje

- Mira Todorović-Symeonides, Nadzor reosiguranja u Grčkoj posle Direktive 2005/68/EC

- Dr Zoran Radović, Institutske klauzule za osiguranje robe 2009

 

INTERVJUI

- U pitanjima osiguranja Udruženje osiguravača Austrije je primarni sagovornik kojima se obraćaju nosioci odlučivanja, institucije i javnost. Rado gledamo na uspostavljanje još tešnje saradnje sa Udruženjem osiguravača Srbije – Intervju zamenika glavnog urednika sa gospodinom dr Luis Norman-Audenhove, generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Austrije

- Međunarodna saradnja – put Srbije ka Olimpu osiguranja, intervju urednika časopisa „risCONTROL” sa prof. dr Jovanom Slavnićem, predsednikom Udruženja za pravo osiguranja

 

SUDSKA PRAKSA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Prikaz argumenata stranka u sporu C – 199/08 koji se odnose na tumačenje određenih komunitarih propisa o osiguranju troškova pravne zaštite i njihovu primenu u državama članicama ako su ona u njihovom nacionalnom zakonodavstvu uređena na drugačiji način – Mr Jelena Gazivoda

 

PRIKAZ STRANE KNJIGE – ČLANKA

- Negativna selekcija, moralni hazard i „outlier” plaćanja (za one koji imaju ekstremno visoke troškove), autori članka: Michel Mougeot i Florence Naegelen, American Risk and Insurance Association, 2009, Vol. 76, No. 1, p. 177-195 - Doc. dr Jasmina Labudović

OSIGURANJE U SVETU – VESTI IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Održana redovna Sednica Skupštine Udruženja za pravo osiguranja Srbije 24. aprila 2009. godine - Edi Bionda
- Pravila rada radnih grupa propisana u skladu sa članom 3.E. Statuta AIDA - prevod Dejan Davidović

 

BIBLIOGRAFIJA

 

DIREKTIVE EU

- Direktiva 2005/68/EC Skupštine Evrope i Saveta od 16. novembra 2005 o reosiguranju kojom se dopunjuju Direktive Saveta 73/239/EEC, 92/49/EEC, kao i Direktive 98/78/EC i 2002/83/EC – Drugi deo prevoda - prevod Slobodan Jovanović i Dejan Davidović

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications