Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

 

REČ UREDNIKA

DOGAĐAJI

ČLANCI

OSVRTI – ANALIZE - KOMENTARI

SUDSKA PRAKSA – SUDOVI DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PRIKAZI KNJIGA – ČLANAKA

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

 

 

Revija za pravo osiguranja 1/2010

 

REČ UREDNIKA

DOGAĐAJI

 

- Prof. dr Jovan Slavnić, Ujedinili su se da podrže struku i nauku osiguranja
- Dr Slobodan Jovanović, Udruženje za pravo osiguranja Srbije postalo član Međunarodnog udruženja izdavača u osiguranju – Presse Internationale des Assurance

 

ČLANCI

 

- Prof. Peter Kochenburger, doc. Richean Zhiyan Li i prof. Pierpaolo Marano, Sukob interesa brokera osiguranja – Aktuelno stanje u SAD i Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU

- Dr Slobodan Jovanović, Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

- Mr Slavko Đorđević, Merodavno pravo za ugovore o osiguranju u međunarodnom privatnom pravu EU

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE /

 

- Dr Kyriaki Noussia, Neka rešenja novog nemačkog Zakona o ugovorima o osiguranju

- Ricardo Ruiz de la Serna, Uvod u odgovornost arhitekata u Španiji

- Dr Zoran Radović, Plovidbene havarije i osiguranje

 

SUDSKA PRAKSA – SUDOVI DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

- Dr Jovan Slavnić i Nela Bukorović, Prikaz presude Pokrajinskog suda u Hanoveru br. 18 O 193/08 u sporu povodom obaveze finansijskih posrednika da izostave određene izraze prilikom reklamiranja, objavljenoj 30. 6. 2009. godine

- Mr Jelena Gazivoda, Spor C-457/08 Komisija Evropske Zajednice protiv Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske nastao zbog neblagovremene implementacije Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta br. 2005/14/EC i 2000/26/EC

 

PRIKAZI KNJIGA – ČLANAKA

 

- Optimalna investiciona strategija kako bi se umanjila verovatnoća od propasti kompanije za osiguranje u uslovima ograničene mogućnosti zaduživanja, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, str. 26-34, Autori: Pablo Azcue and Nora Muler / Optimal investment strategy to minimize the ruin probability of an insurance company under borrowing constraints, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, p. 26-34, Authors: Pablo Azcue and Nora Muler

- Vrednovanje i hedžing polisa o osiguranju života sa učešćem u dobiti i diskreciono pravo menadžmenta, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, str. 78-87, Autor članka: Torsten Kleinow / Valuation and hedging of participating life-insurance policies under management discretion, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier Science Journal, No. 44, 2009, p. 78-87, Author: Torsten Kleinow.

Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović

- Odgovornost organa korporacija za nedovoljno osiguranje, Izvor: Versicherungsrungsrundschau br. 7-8/2009, str. 32-37 (1. deo) i 11/2009 (2.deo), str. 22-25, Autor članka: Mag. Erwin Gisch / Haftung der Organe von Kapitalgesellschaften für mangelhaften Versicherungsschutz, Versicherungsrungsrundschau nr. 7-8/2009, seiten 32-37 (1. Teil) und 11/2009 (2. Teil), seiten 22-25.

Prikaz: Nela Bukorović

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
- Osamnaest vesti iz svetskog osiguranja – Izbor i prevod Nela Bukorović

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Pogled na održanu Konferenciju AIDA Europe u Cirihu od 22-23. oktobra 2009. godine, Prikaz: Dejan Davidović

- Predstoji donošenje novog Statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Prikaz: Edi Bionda

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

Prevela i priredila: Nela Bukorović

DIREKTIVE EU

- Direktiva Skupštine Evrope 2009/103/EC i Saveta od 16. septembra 2009. koja se odnosi na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se osigura od takve odgovornosti, Prevod: Jelena Ratković i dr Slobodan Jovanović

DOPUNJENI SPISAK DIREKTIVA ČIJI SU PREVODI DO SADA OBJAVLJENI U REVIJI

SPISAK DIREKTIVA KOJE JE EU DONELA U OBLASTI OSIGURANJA


 

 

Revija za pravo osiguranja br. 2/2010

 

 

REČ UREDNIKA

 

ČLANCI

 

-   Dr Slavko Đorđević, Merodavno pravo za direktnu tužbu oštećenog protiv štetnikovog osiguravača prema pravilima Regulative „Rim II”

-   Dr Hans Peer, Zamena paradigmi u burnim vremenima (Projekat EU „Solventnost II”) , Tekst na nemačkom i srpskom jeziku

 

RADNA GRUPA AIDA „DISTRIBUCIJA PROIZVODA OSIGURANJA” – UPOREDNA STUDIJA O POSREDNICIMA U OSIGURANJU

 

-   Mr Maria Demirakou, Uporedna studija o posredovanju u osiguranju zasnovana na odgovorima nacionalnih sekcija AIDA, izveštajima i diskusijama učesnika tokom sastanaka Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranja, u: Prof. dr Ioannis Rokas (urednik) Radna grupa AIDA „Distribucija proizvoda osiguranja” – Uporedna studija o posrednicima u osiguranju / Tekst na engleskom i srpskom jeziku

 

PORUKE UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE SA GODIŠNJEG SAVETOVANJA NA PALIĆU, 23-24 APRIL 2010. GODINE

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE /

 

-   Mr Gerhard Jeidler, Izmene u odgovornosti ugovarača osiguranja, osiguravača i posrednika osiguranja za raskinute ugovore o osiguranju života zbog zahteva ugovarača osiguranja za prevremenu isplatu otkupne vrednosti polise u Austriji / Tekst na nemačkom i srpskom jeziku

-   Dr Zoran Radović, Roterdamska pravila

-   Mr Isidora Acin, Osiguranje od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom

 

SUDSKA PRAKSA – SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

-   Spor 7 Ob 202/07t Vrhovnog suda Austrije o dopuštenosti klauzule u opštim uslovima osiguranja od nesrećnog slučaja o snošenju troškova za arbitražnu lekarsku komisiju prema odnosu pobednik – poraženi, prikaz i komentar dr Jovan Slavnić i Nela Bukorović

 

-   Mr Jelena Gazivoda, Spor C-537/03 Katja Candolin and Others VS Vahinkovakkuutusosakeyhtiö Pohjola and Jarno Ruokoranta radi tumačenja relevantih odredbi Druge i Treće Direktive Evropskog Saveta o usklađivanju nacionalnih propisa država članica koji se tiču osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu upotrebom motornih vozila, prikaz mr Jelena Gazivoda

 

PRIKAZI ČLANAKA

 

-   Prof. dr Christian Armbruster „Na putu ka evropskom ugovoru o osiguranju”, Versicherungswirtschaft, br. 1/2010, str. 44-45, prikaz članka: Nela Bukorović

 

-   Enya He i David W. Sommer „Razdvajanje funkcije vlasništva od funkcije kontrole: posledice u odnosu na strukturu upravnog odbora”, The Journal of Risk and Insurance, br. 2, 2010, str. 265-295, prikaz članka: doc. dr Jasmina

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

-   Vest iz svetskog osiguranja – Priredili i preveli dr Slobodan Jovanović i Nela

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

-   Prof. dr Jovan Slavnić, Uvodno izlaganje na Savetovanju „Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije”, Palić, 23-24 april 2010

 

-   Rad XIII Svetskog Kongresa AIDA održanog 17-20. maja 2010, Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović /

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ODABRANE KNJIGE I ČLANCI

 

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA U REVIJI ZA PRAVO OSIGURANJA

 

PREVODI STRANIH PROPISA / FOREIGN LEGISLATION TRANSLATIONS

 

-   Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke – Prvi deo prevoda, preveli dr Slavko Đorđević, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga

 

DIREKTIVE EU

 

-   Direktiva Saveta 87/343/EEC od 22. juna 1987 kojom se, u vezi sa osiguranjem kredita i garancija, dopunjuje Prva direktiva 73/239/EEC o ujednačavanju zakona, podzakonskih akata i upravnih propisa u vezi sa osnivanjem i obavljanjem poslova direktnog osiguranja, izuzev životnog osiguranja, preveo: dr Slobodan Jovanović.

 

Revija za pravo osiguranja br. 3/2010

 

REČ UREDNIKA

 

ČLANCI

 

-   Prof. dr Jovan Slavnić, Nedostaci u načinu organizovanja Garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

-   Dr Kyriaki Noussia, Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija? / Tekst na engleskom, str…

 

-   Prof. dr Jakov Radišić, Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

 

-   Nebojša Divljan, Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji

 

-   Doc. dr Jasmina Labudović, Premija osiguranja

 

OKRUGLI STO

 

-   Nova rešenja i prva iskustva u primeni novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

 

   Prof. dr Siniša Ognjanović, Neka pitanja prava oštećenih i osiguranih lica po osnovu osiguranja od građansko-pravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornog vozila

 

   Prof. dr Predrag Šulejić, Pozitivna i negativna rešenja u novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

 

   Dragiša Kecojević, Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi kao osnov za naknadu materijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi i pojam male štete

 

   Rade Badža, Odnos društava za osiguranje i pravnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda u sprovođenju osiguranja  autoodgovornosti i registracije motornih vozila

 

   Mr Milan Cerović, Neke novine u zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

 

   Snežana Sremčević, Javna ovlašćenja koja obavlja Udruženje osiguravača Srbije i mere nadzora Narodne banke Srbije

 

   Prof. dr Jovan Slavnić, Ograničenje uloge Udruženja osiguravača Srbije

 

SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 

- Mr Jelena Gazivoda, Odluka u sporu C-347/08, Vorarlberger Gabietskrankenkasse vs WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

   

PRIKAZI ČLANAKA

 

-   Doc. dr Jasmina Labudović, Kiša ili sunce: evidencija o osiguranju od poplave na Floridi, naslov članka u originalu: ‘Come Rain or Shine: Evidence on Flood Insurance Purchases in Florida’, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 77, No 2, 2010, str. 369-397. Autori: Erwann O. Michael-Kerjan, Carolyn Kousky

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

   

    Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

-   Dr Slobodan Jovanović, Izveštaj sa 56. Skupštine Međunarodnog udruženja izdavača u osiguranju

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ODABRANE KNJIGE I ČLANCI

 

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

PREVODI STRANIH PROPISA

 

-   Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke – Drugi deo prevoda, preveli doc. dr Slavko Đorđević, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga

 

DIREKTIVE EU / EU DIRECTIVES

 

-   Direktiva 2009/20/EC Skupštine Evrope i Saveta od 23. aprila 2009. godine o osiguranju brodara od pomorskih odštetnih zahteva


 

 

 

 

Revija za pravo osiguranja 4/2010

 

REČ UREDNIKA

 

ČLANCI

 

- Mr Nataša Petrović Tomić, Klauzule Instituta za osiguranje robe iz 2009. godine – Poređenje klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom

- Mirjana Bogićević, Interna revizija u osiguravajućim kompanijama – mogućnost za dodavanje vrednosti

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

 

- Kalliopi Vlachopoulou, Obaveze i zahtevi u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka u grčkoj industriji osiguranja

- Ognjen Koprčina, Uloga sekretara u osiguravajućem društvu

- Milovan Jovanović, Zaštita ličnih podataka i osiguranje

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Mr Jelena Gazivoda, Odluka povodom ravnopravnosti polova u pogledu određivanja premije osiguranja u sporu C-236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASLB and Others

PRIKAZI ČLANAKA

 

- Opciono pravo ugovora o osiguranju Dr Felix Wieser, “Das optionale Versicherungsvertragsrecht“, Versicherungswirtschaft, br. 1/2010, str. 44-45. Izbor i prikaz članka: Nela Bukorović.

- Put ka novom Zakonu o nadzoru osiguranja, Mag. Gerlinde Wagner, “Der Weg zum neuen Versicherungsaufsichtsgesetz”, Versicherungsrundschau, br. 9/2010, str. 23-25. Izbor i prikaz članka: Nela Bukorović.

- Osiguravači stabilizuju finansijska tržišta, Dr. Stefan Lippe, “Versicherer stabilisieren Finanzmärkte”, Versicherungswirtschaft, br. 7-8/2010, str. 10-11. Izbor i prikaz članka: Nela Bukorović.

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

  • Prof. dr Jovan Slavnić, Udruženje za pravo osiguranja Srbije sprovelo usklađivanje statuta i aktivnosti sa novim Zakonom o udruženjima

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ODABRANE KNJIGE I ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

PREVODI STRANIH PROPISA

 

- Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke – Treći deo prevoda, preveli doc. dr Slavko Đorđević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu i dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga

DIREKTIVE EU

- Direktiva Saveta 91/675/EEZ od 19. decembra 1991. godine o formiranju Evropskog komiteta za osiguranje i penzijsko osiguranje

BIBLIOGRAFIJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications