Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

 

REČ UREDNIKA

DOGAĐAJI

ČLANCI

OSVRTI – ANALIZE - KOMENTARI

SUDSKA PRAKSA – SUDOVI DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PRIKAZI KNJIGA – ČLANAKA

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

 

 

Revija za pravo osiguranja 1/2011

 

SADRŽAJ


U ČAST 10-GODIŠNJEG JUBILEJA „REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA”

Prof. dr Wolfgang Rohrbach

REČ UREDNIKA

ČLANCI

 

- Prof. dr Jovan Slavnić, Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju – sporna pitanja

- Prof. dr Ioannis Rokas, Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach, Na izvorima istorije austrijsko-srpskog osiguranja: 200 godina agenata osiguranja

-  Prof. dr Jakov Radišić, Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Kyriaki Noussia, „Kombinovani maloprodajni investicioni proizvodi” u osiguranju i predložene izmene direktive o posredovanju u osiguranju

- Ognjen Koprčina, Uloga sekretara u osiguravajućem društvu

SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Spor povodom zahteva Evropskom sudu pravde da da tumačenje da li penzioneri sa prebivalištem u državi članici koja nije država članica koja im isplaćuje penzije mogu biti izuzeti od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u državi članici koja im isplaćuje penzije i doneti odluku da ne žele da se na njih primenjuje zakonska šema osiguranja od rizika nastupanja bolesti koja je primenljiva na njih u skladu sa propisima komunitarnog prava, i u vezi s tim, mogu li oni rizik nastupanja bolesti osigurati kod privatnih osiguravajućih društava,  C-345/09 J.A. van Delft and Others vs. College van zorgverzekeringen. Prikaz mr Jelena Gazivoda

PRIKAZI ČLANAKA

- Debata o reformi zdravstvenog sistema / Scott E. Harington‘The Health Insurance Reform Debate’, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 77, No. 1, 2010, p. 5-38. Prikaz članka: doc. dr Jasmina Labudović

- Privatizacija i konkurencija u zakonskom zdravstvenom osiguranju / Dr. Peter Eichler ”Privatisierung und Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung”, Versicherungsrundschau, n. 4/09, s. 14-20, Prikaz članka: Nela Bukorović

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

-  III Konferencija AIDA Europe, Amsterdam, 26-27. maj 2011. „Pravo osiguranja i reosiguranja: tekuća pitanja i budući izazovi”, NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade, 59-72, 1012AD Amsterdam. Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

DIREKTIVE EU / EU DIRECTIVES

 • Direktiva 2004/35/CE Skupštine Evrope i Saveta od 21. aprila 2004. godine o odgovornosti za prirodnu sredinu u vezi sa prevencijom i uklanjanjem štete na prirodnoj sredini – Prvi deo prevoda, preveo dr Slobodan Jovanović

   

 

Revija za pravo osiguranja 2/2011

 

SADRŽAJ

 

REČ UREDNIKA

 

ČLANCI

-Prof.  dr Pierpaolo Marano,

Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu? / The EU Regulatory Framework on Bancassurance: Work in Progress on What?, Text in English

-Doc. dr Slavko Đorđević,

Principi Evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?

-Mr Angelo Borselli,

Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju / Unfair terms in insurance contracts, Text in English

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Kyriaki Noussia,
  Solventnost II: Trenutak za oštrija statusna pravila / Solvency II: Time for tighter regulatory measures, Text in Englich

- Predrag Bobera,
  Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji u 2011. godini

- Dr Zdravko Šolak,

Nepovoljna selekcija, moralni hazard i tržišna neefikasnost

SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PRIKAZI ČLANAKA

 1. Solventnost II bi mogao da postane svetski model, / Karel von Hulle“Solvency II könnte ein Modell für die Welt werden”, Versicherungswirtschaft, br. 1/2011, str. 14-19, Prikaz: Nela Bukorović

 2. Zakon o genetskoj dijagnostici u praksi osiguranja / Christian Armbrüster “Das Gendiagnostikgesetz in der Versicherungspraxis”, Versicherungswirtschaft, br. 18/2010, str. 1309-1310, Prikaz  Nela Bukorović

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
Izbor i prevod: Nela Bukorović

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
-   Izlaganje predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije, prof. dr Jovana Slavnića, prilikom otvaranja XII godišnjeg Savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije„Reforme u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja”
- Inicijativa za izmenu Statuta AIDA, prikaz: dr Slobodan Jovanović
- Održana redovna sednica Skupštine Udruženja za pravo osiguranja Srbije 15. aprila 2011, prikaz: Edi Bionda

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA U REVIJI ZA PRAVO OSIGURANJA

PREVODI STRANIH PROPISA
Zakon o ugovorima o osiguranju Republike Nemačke – Četvrti deo prevoda, Prevod sa nemačkog jezika: dr Slavko Đorđević, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i  dr Darko Samardžić, advokat iz Hamburga

DIREKTIVE EU

  • Direktiva 2004/35/CE Skupštine Evrope i Saveta od 21. aprila 2004. godine o odgovornosti za prirodnu sredinu u vezi sa prevencijom i uklanjanjem štete na prirodnoj sredini – Drugi deo prevoda, preveo dr Slobodan Jovanović

   

  Revija za pravo osiguranja 3/2011

   

  SADRŽAJ

  REČ UREDNIKA

  ČLANCI

   

  - Doc. dr Jasmina Labudović-Stanković, Integrisani  koncept  upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja

  - Dr Darko Samardžić, Nadzor osiguranja u SR Nemačkoj prema Zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti
   
  - PORUKE UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE SA XII GODIŠNJEG SAVETOVANJA „PROMENE U PRAVU OSIGURANJA SRBIJE U OKVIRU EVROPSKOG (EU) RAZVOJA PRAVA OSIGURANJA“ ODRŽANOG NA PALIĆU 15-17. APRILA 2011. GODINE

  OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

  - Dr Zoran Radović, Osiguranje robe u međunarodnom prevozu brodom

  - Bojan Jovanović, Vrste, osobine i načini organizovanja osiguranja katastrofalnih rizika

  - Dr Milan Cerović, Tržište osiguranja Republike Srbije u 2010. godini – rezultati poslovanja društava za osiguranje

  SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

  - Presuda Evropskog suda od 30. juna 2011. godine u sporu Joao Filipe da Silva Martins vs Bank Betriebskrankenkasse-Pflegekasse u vezi satumačenjem člana 27. i člana 28. Pravila Saveta (EEC) br. 1408/71 od 14. juna 1971. godine o primeni šeme socijalnog osiguranja na zaposlena lica, privatne preduzetnike i članove njihovih porodica unutar Evropske zajednice, sa kasnijim izmenama kroz izmene i dopune Pravila br. 118/97 od 2. decembra 1996. godine, Pravila br. 1386/2001 od 5. juna 2001. godine i članova 39. i 42. Ugovora o Evropskoj zajednici. Prevela i priredila za prikaz:mr Jelena Gazivoda

  PRIKAZI ČLANAKA

  - „Regulacija, konkurencija i ciklusi: pouke deregulacije sa tržišta osiguranja Nemačke”, / Thomas R. Berry Stölzle, Patricia Born “Regulation, Competition and Cycles: Lessons from the Deregulation of the German Insurance Market”,  Journal of Insurance Regulation, December 1, 2010, str. 105-140. Prikaz članka: Doc. dr Jasmina Labudović-Stanković.

  • „Reforma  Zakona o ugovoru o osiguranju Nemačke – Potcenjen dugoročan rizik” / Christian Fitzau, Christian Perkuhn “VVG-reform – das unterschätzte langzeitrisiko”, Versicherungswirtschaft, br. 6/2011, str. 416-418. Prikaz članka: Nela Bukorović

  OSIGURANJE U SVETU – VESTI

      Izbor i prevod: Nela Bukorović

  IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

  - Dr Slobodan Jovanović, Izveštaj sa III Konferencije AIDA Europe
    
  BIBLIOGRAFIJA

  ODABRANE KNJIGE

  ODABRANI ČLANCI

  Izbor i prevod: Nela Bukorović

  DIREKTIVE I PROPISI EU

  • Direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2006/43/EZ od 17. maja 2006. o zakonom propisanim revizijama godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja kojom se menjaju i dopunjuju Direktive Saveta 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i ukida Direktiva Saveta 84/253/EEZ / Prvi deo prevoda, prevelaMirjana Bogićević u saradnji sa dr Slobodanom Jovanovićem

   

 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications