Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2012.


ČASOPIS 2011.


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

 

REČ UREDNIKA

DOGAĐAJI

ČLANCI

OSVRTI – ANALIZE - KOMENTARI

SUDSKA PRAKSA – SUDOVI DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PRIKAZI KNJIGA – ČLANAKA

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

 

 

Revija za pravo osiguranja 1/2012

SADRŽAJ

 

REČ UREDNIKA

ČLANCI

 

- Colin Croly i Yvonne Jefferies, Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD
 
- Dr Jovan Slavnić, Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

- Dr Jakov Radišić, Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka

- Mira Todorović Symeonides, Obaveze i odgovornost brokera osiguranja – Naglasak na razmeni informacija i savetodavnoj obavezi

- Dr Loris Belanić, Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme  u poredbenom pravu

 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

  • Presuda Evropskog suda pravde od 1. decembra2011. godine u sporu C-442/10 Churchill Insurance Company Limited  vs Benjamin Wilkinson i Tracy Evans  vs Equity Claims Limited povodom pitanja da li se odredba člana 151, stav 8 Zakona o drumskom saobraćaju V. Britanije može tumačiti na način koji je konzistentan odredbama članova 12 i 13 Direktive 2009/103/EC u vezi sa osiguranjem od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornog vozila i postupanje u skladu sa obavezom na naknadu štete iz ove vrste osiguranja u slučaju kada osiguranik dopusti da njegovim motornim vozilom upravlja lice koje nije obuhvaćeno osiguranjem. Prikaz presude: Mr Jelena Gazivoda.

 

PRIKAZI ČLANAKA

- „Najbolje prakse u bankaosiguranja” / Manoj Kumar. ‘Best Practices in Bancassurance’, Policy Magazine July/August 2008, p. 26-28. Prikaz članka: Aleksandra Nikolić

- „Osiguranje biljne proizvodnje” / Izdavač: Bruno Toscano, Beograd, 2010. Autori: dr Miroslava Petrevska, mr Bruno Toscano, prof. dr Dragiša Milošev

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

    Izbor i prevod: Nela Bukorović i Aleksandra Nikolić

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

 

DIREKTIVE I PROPISI EU

  • Uredba Komisije (EU), br. 267/2010 od 24. marta 2010. o primeni čl. 101, st. 3 Ugovora o funkcionisanju EU na određene vrste sporazuma, odluka i ustaljene prakse u sektoru osiguranja, preveo dr Slobodan Jovanović.
  • Direktiva 2011/83/EU Skupštine Evrope i Saveta od 25. oktobra 2011. o pravima potrošača, kojom se dopunjuje Direktiva Saveta 93/13/EEC i Direktiva 1999/44/EC Skupštine Evrope i Saveta i van snage stavljaju Direktiva Saveta 85/577/EEC i Direktiva 97/7/EC Skupštine Evrope i Saveta – Član 32: Dopuna Direktive Saveta 93/13/EEC od 5. aprila 1993. o nekorektnim klauzulama potrošačkih ugovora novim čl. 8a, preveo dr Slobodan Jovanović.

 

Revija za pravo osiguranja 2/2012

SADRŽAJ

 

REČ UREDNIKA

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

-Dr Peter Hauser, Evropska agencija za ocenu rejtinga finansijskih organizacija pred osnivanjem

 

ČLANCI

 

-Dr Wolfgang Rohrbach, Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

- Dr Jakov Radišić, Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova

- Mr Angelo Borselli, Cognosceat emptor: O obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

- Dr Katarina Ivančević, Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti 

- Anna Tarasiuk-Flodrowska, Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse koja se odnose na društva za osiguranje  

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

  • Presuda Evropskog suda pravde od 5. marta 2002. godine u sporu C-386/00 Axa Royale Belge SA protiv Georges Ochoa Strategie Finance SPRL da li komunitarno pravo, odnosno Direktiva Saveta br. 92/96/EEC od 10. novembra 1992. godine utvrđuje obavezu koju države članice moraju uneti u svoje nacionalno zakonodavstvo, a prema kojoj ponuda za zaključenje ugovora o osiguranju, odnosno u odsustvu ovakve ponude sama polisa osiguranja, mora sadržati informaciju upućenu osiguraniku o tome da je generalno štetno i opasno po osiguranika da raskida već postojeći ugovor o osiguranju, umanjuje osiguranje ili odustane od već postojećeg ugovora o osiguranju, a sve ovo radi zaključenja drugog ugovora o životnom osiguranju. Prikaz: mr Jelena Gazivoda 

 

PRIKAZI ČLANAKA

- “Ne ostavljajte novac na stolu – Kako ostvariti pravo na regres u slučaju nastanka velike neosigurane štete” /
Richard D. Gable, Jr. “Don’t Leave Money On Th e Table – Pursuing The Recovery For Large Uninsured Loss”, The Metropolitan Corporate Counsel, Vol 19, No. 6, June 2011. Prikaz članka: Aleksandra Nikolić

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Aleksandra Nikolić i Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

DIREKTIVE I PROPISI EU

  • Direktiva Saveta 2004/113/EC od 13. decembra 2004. o primeni principa ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u vezi sa korišćenjem usluga i prometa roba, preveo dr Slobodan Jovanović

 

Revija za pravo osiguranja 3/2012

SADRŽAJ

REČ UREDNIKA

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Dr Andreas Brandstetter, Budući strukturni preobražaj osiguranja

ČLANCI

 

- Mr Angelo Borselli, Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

- Mr Susanna Marsden, Naglasak na reformi: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga 

- Ralph Fearnhead, Klauzule o istovetnosti sudbina u pravu reosiguranja – Praktični problemi u obezbeđenju njihove efikasnosti

- Doc. dr Jasmina Labudović Stanković, Osiguranje kredita  – Značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU

PORUKE SA XIII GODIŠNJEG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „IZAZOVI USKLAĐIVANJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE SA EVROPSKIM (EU) PRAVOM OSIGURANJA” ODRŽANOM NA PALIĆU OD 20. DO 22. APRILA 2012.

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 17. marta 2011. godine u sporu C-484/09 Manuel Carvahlo Ferreira Santos vs Companhia Europeia de Seguros SA povodom pitanja da li je u slučaju saobraćajnog udesa u kome nijedan od vozača koji su upravljali motornim vozilima nije direktno odgovoran za udes, sa stanovišta obavezujućih normi komunitarnog prava, moguće umanjenje prava na naknadu štete licu koje je pretrpelo teške povrede i to, prema nacionalnim propisima, na osnovu podeljene odgovornosti. Prikaz: mr Jelena Gazivoda

PRIKAZI ČLANAKA

- „Promena klime i pravo osiguranja”, Naslov članka u originalu: Climate Change and Insurance Law”, 123 issue Journal of British Insurance Law Associaton, March 2012, str. 56–66, Prikaz članka: Aleksandra Nikolić

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Aleksandra Nikolić i Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE, str. od …. do …..

ODABRANI ČLANCI, str. od …. do …..

Izbor i prevod: Nela Bukorović

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Prof. dr Jovan Slavnić, Govor Predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju XIII godišnjeg savetovanja, Palić, 20–22. april 2012.

DIREKTIVE I PROPISI EU

  • Preporuka Komisije od 18. decembra 1991. o posrednicima osiguranja (92/48/EEC), Službeni list EU, L 19, 28. 1. 1992. str. 32–33, preveo dr Slobodan Jovanović
 

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications