Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaDomaća saradnjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ

Instruktivno savetovanje u Beogradu

Instruktivno savetovanje

29-30. Septembar 2006.

 

POSREDNICI I ZASTUPNICI OSIGURANJA U SRBIJI I ZEMLJAMA EU

I tematska oblast: UGOVOR O OSIGURANJU I ULOGA POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U NJEGOVOM ZAKLJUČENJU

Teme

1. Komparativni pregled pravila o zaključivanju, sadržini i prestanku ugovora o osiguranju imovine, lica i o plovodbenom osiguranju u srpskom pravu

2 časa - Prof. dr Predrag Šulejić, Pravni fakultet u Beogradu

2. Uloga posrednika i zastupnika osiguranja u zaključivanju, izvršavanju

i produženju ugovora o osigururanju i prirodi i sadržini ugovora

koje oni zaključuju sa klijentima u pravu V.BRITANIJE i srpskom

pravu

1 čas - Dr Slobodan Jovanović, savetnik u "DDOR Novi SAD" i docent Privredne akademije u Novom Sadu

3. Pravna zaštita korisnika osiguranja sa posebnim osvrtom na vansudsko rešavanje sporova sa osiguravačima i posrednicima i zastupnicima osiguranja

2 časa - Doc. dr Jasna Pak, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje

"Singidunum"u Beogradu

II tematska oblast: EVROPSKO I SRPSKO POSREDNIČKO PRAVO OSIGURANjA

Teme

1. Direktiva EU o posrednicima osiguranja od 2002. god.

2. Kritički osvrt na regulativu Zakona o osiguranju o posrednicima i zastupnicima osiguranja

3. Model za regulisanje statusa i poslova posrednika i zastupnika osiguranja u budućem srpskom pravu

3 časa - Prof. dr Jovan Slavnić, Beogradska poslovna škola i Univerzitet u Novom Sadu

4. Status i poslovanje posrednika i zastupnika osiguranja u Austriji i Nemačkoj nakon donošenja Drektive o posrednicima osiguranja EU

1 čas - Zoran Janjić, advokat iz Beograda i makler osiguranja u Beču, specijalista za pravo siguranja Pravnog fakulteta u Gracu

III tematska oblast: UGOVOR O REOSIGURANjU I SPECIFIČNOST ULOGE

POSREDNIKA REOSIGURANJA

Teme

1. Višestruko osiguranje, saosiguranje i reosiguranje

2. Tipovi ugovora o reosiguranju

3. Postupak zaključivanja ugovora o reosiguranju i uloga posrednika reosiguranja

2 časa - Doc. dr Slobodan Jovanović

IV tematska oblast: MARKETING U OSIGURANjU

Teme

1. Politika tržišnih komunikacija (propaganda, unapređenje prodaje, negovanje odnosa sa javnošću, sponzorisanje, tržišno komuniciranje društava za osiguranje)

2. Odnosi sa potrošačima (koncept relationship, razvoj odnosa sa potrošačima, poverenje i žalbe, zadržavanje potrošača i lojalnost, izgrađivanje lojalnih potrošača)

3. Privlačnost domaćeg osiguranja (osiguranje siromašnog, osiguranje bogatog, prodaja putem mrežnog nivoa marketinga, pravila za uspeh)

3 časa - Dr Veselin Avdalović, profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u N. Sadu

Ukupan fond sati instruktaže je 14 časova, a čas traje 45 minuta. Poslednjih 10 minuta časa, predviđa se za pitanja i odgovore. Seminar traje 2 dana (prvog dana po podne i drugog dana pre i po podne).

Seminar je prevashodno namenjen visoko obrazovanim kadrovima u osiguravajućim društvima i njihovim poslovnim udruženjima, zaposlenim i saradnicima u preduzećima koja obavljaju poslove posredovanja i zastupnanja u osiguranju, fizičkim licima koja obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, kadrovima u bankama, špediterskim preduzećima, transportnim preduzećima, skladišnim preduzećima i drugim pravnim licima koja imaju ili nameravaju da organizuju poseban organizacioni deo za obavljanje poslova zastupanja u poslovima osiguranja.

U Beogradu, juli 2006

 

Kontakt:

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications