Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaDomaća saradnjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 

DOKUMENTI:


 

 

IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
ZA PERIOD OD 12.APRILA 2006. DO 12.APRILA 2007. GODINE

 

Nova statusna transformacija Udruženja

 

Udruženje je u izveštajnom periodu doživelo još jednu statusnu transformaciju. Kao posledica proglašenja Republike Crne Gore u 2006. godini kao samostalne države i njenog istupanja iz Državne zajednice sa Republikom Srbijom, Udruženje je moralo da svoju organizaciju uskladi sa Statutom AIDA i formira se kao samostalna nacionalna sekcija. Zbog toga je odlukom Skupštine, na osnovu potpisanih izjava većine članova Udruženja od 29.9.2006, Udruženje promenilo naziv u „Udruženje za pravo osiguranje Srbije“ i postalo pravni sledbenik Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore. Usklađujući dalje svoju organizaciju Udruženje je kao nacionalna sekcija AIDA za Srbiju, odlukom Upravnog odbora sa 11 sednice održane 23.8.2006. odredilo da u Upravnom odboru prestaje članstvo Dobrile Otović, kao predstavniku članova iz Crne Gore i kooptiralo u članstvo, do potvrde na ovoj sednici Skupštine na kojoj se usvaja ovaj izveštaj, Lolu Stamenković. To je i objašnjenje za dopunu u Statutu Udruženja one odredbe u kojoj je određeno da je Udruženje pravni sledbenik Jugoslovenskog udruženja za pravo osiguranja, ali i Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, što nije izvršeno pomenutom odlukom Skupštine donetom na osnovu potpisanih izjava članova Udruženja jer je za to morala da se  sačeka saglsnost organa AIDA, a što je takođe jedna od predloženih tačaka dnevnog reda pripremljenih za ovu sednicu. Posle ove izvršene statusne transformacije, Udruženje je o njoj obavestilo Predsednički savet i druge organe AIDA, nakon čega je usledilo na Skupštini AIDA održane u Buenos Airesu 16. oktobra 2006. priznanja Udruženju za pravo osiguranja Srbije sledbeništva Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore. Opisana statusna transformacija  je sprovedena upisom u registar udruženja koje vodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Na sednici Skupštine koja je održana 12. aprila 2006. u toku rada Savetovanja na Paliću izabrani su umesto članova sprečenih da aktivno rade na ostvarivanju ciljeva Udruženja 3 nova člana Upravnog odbora (Rade Badža, Dejan Davidović i Dejan Cvijović) i jedan novi član Nadzornog odbora (Nenad Terzić). To se pokazalo kao dobro rešenje jer je imenovanjem ovih novih članova intenziviran rad Upravnog i Nadzornog odbora, a time i pojačana aktivnost svih ostalih tela koja deluju u okviru Udruženja, te je doprinelo uspešnosti u ostvarivanja ciljeva Udruženja u izveštajnom periodu, što je će biti predstavljeno u odgovarajućim odeljcima koji slede u izveštaju.

U periodu za koji se podnosi izveštaj radilo se i na poboljšanju tehničke organizacije rada Udruženja. Sa 31. decembrom 2006. raskinut je ugovor sa tehničkim sekretarom jer je kompanija „Dunav RE“, pored već preuzete obaveze da pruži tehničku podršku u organizovanju rada uprave i drugih organa Udruženja u svojim prostorijama u ul. K. Mihajlovoj 6, u Beogradu, preuzela, u svojstvu donatora, novu obavezu - da vodi i snosi troškove u vezi sa vođenjem poslova knjigovodstva i računovodstva Udruženja.
 

Godišnje savetovanje „Palić 2006

 

            Organizovano je na temu „Osiguranje u susret procesu pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj Uniji“, za koji je objavljen zbornik radova  sa 34 rada, od kojih su 31 bili referati i 3 saopštenja, obima 436 strana. U radu Savetovanja nije učestvovao zadovoljavajući broj učesnika izvan kruga autora radova (86). Na Savetovanja su kao autori radova uzeli učešće kolege iz Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske i jedna koleginica koja radi kao broker osiguranja u Beču.

Savetovanje je u u finansijskom pogledu bilo uspešno. Tome je doprinela  i pomoć članova Udruženja koji su svojim donatorskim prilozima pomogli i Udruženje i samo Savetovanje. Najveći donator je, kao i uvek prethodnih godina, bio DDOR Novi Sad. Veliki donatori su bili Kopaonik-osiguranje i Intermeks, izdavalaštvo, softver i komunikacije koji je preuzeo izdavanje Zbornika o svom, donatorskom, trošku. Ostali donatori, takođe redovno prisutni u tom svojstvu, bili su: Delta osiguranje, Advokatska komora Beograda, Takovo osiguranje i Cepter osiguranje. Zatim, među donatorima ovog savetovanja javili su se kompanija Dunav RE, AMS osiguranje, GRAWE osiguranje, AVUS International / Regulisanje šteta i Janjić GmbH iz Beča. Autorima priloga je obezbeđen besplatan boravak na Paliću, a s obzirom da je Udruženje ostvarilo prihod na tom Savetovanju Upravni odbor je doneo odluku da se autorima koji nisu bili na Paliću ili nisu bili o trošku Udruženja isplati autorski honorar.

O stručnom uspehu objavljenih radova u Zborniku i samog Savetovanja govorio je predsednik Udruženja, čija je reč o tome objavljena u Reviji za pravo osiguranja, br. 4/2006. Rezultati Savetovanja su izraženi u porukama koje su objavljene u Reviji br. 1-2/2006.

 

Organizaciono jačanje i širenje rada Udruženja

 

            U proteklom periodu se radilo na daljem  proširenju članstva Udruženja tako da u vreme pisanja ovog izveštaja ono ima 115 individualnih članova i, jednog više nego 2006. godine, 9 kolektivnih članova (DDOR Novi Sad, Kopaonik-osiguranje, Delta Đenerali osiguranje, Dunav RE, Advokatska komora Beograd, Takovo osiguranje, AVUS International, Uniqa osiguranje, Wiener Staditsche osiguranje). Prijem novih intdividualnih članova u ovom periodu morao je da nadomesti prestanak članstva u Udruženju kolega iz Crne Gore. Upravni odbor je postavio cilj da Udruženje, ako želi da bude respektabilna stručna i naučna organizacija, treba da broji 200 individualnih članova.

Izuzev pravnih lica - kolektivnih članova Udruženja, čija je materijalna podrška uvek bila dragocena, od strane individualnih članova je prikupljen skroman prihoda od naplate članarine i pored toga što se većina članova prilikom pristupanja Udruženju izjasnilo da prihvata da plaća članarinu.

            U kontaktima sa AIDA Udruženje je dobijalo upitnike koji se odnose na rad Udruženja i koji zahtevaju da se, između ostalog, tačno navede i broj članova Udruženja i ona redovno obaveštava o podacima o novim članovima, tako da Upravni odbor mora trajno da radi na povećanju broja članova. Među individualnim članovima je najveći broj diplomiranih pravnika, ali ima i ekonomista, aktuara i stručnjaka sa ostalim akademskim obrazovanjem, u svojstvu pridruženih članova. Ohrabruje činjenica da je zainteresovanost za rad Udruženja zapažena i među sudijama, advokatima i drugim strukturama van osiguravajućih organizacija. Teškoće koje su organizacione prirode, usporavaju rad na bržem povećanju individualnog članstva. Posebno se može oceniti nezadovoljavajućim da iz dva najveća društva za osiguranje u Srbiji (DDOR Novi Sad i Dunav – osiguranje) Udruženje, srazmerno broju zaposlednih pravnika sa akademskim obrazovanjem u ovim kompanijama u odnosu na neka druga mala i srednja društva (npr. u Uniqa osiguranju), ima najmanji broj u članstvu Udruženja.

            Internet adresa Udruženja je promenjena sa www.uzposcg.org.yu na www. srbija-aida.org.yu usled nove statusne transformacije Udruženja. Stručnjaci Intermeksa su sajt redizajnirali tako da je po ocenama stručnjaka iz ove oblasti na evropskom nivou prezentacije Udruženja kao institucije. Na sajtu se nalaze sve bitne informacije o Udruženju i njegovim aktivnostima. Sajt se redovno ažurira i na taj način doprinosi afirmaciji rada Udruženja.

 

Rezultati  saradnje sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu

 

Kao što je poznato, naše Udruženje je od osnivanja član Međunarodnog udruženje za pravo osiguranja (AIDA), u svojstvu nacionalne skekcije. U proteklom izveštajnom periodu je uspostavljen prisniji kontakt sa ovom organizacijom u cilju aktivnijeg uključivanja našeg Udruženja u aktivnosti ove organizacije. Odgovoreno je na jedan upitnik iz oblasti zastarelosti u reosiguranju i jedan upitnik koji se odnosi na brokere osiguranja i alternativne modele akvizicije poslova osiguranja. Ovi upitnici i odgovori na njih biće objavljeni u Reviji za pravo osiguranja tokom 2007. godine. Na 12-otm Kongresu AIDE koji je održan u 2006.godine u Buenos Airesu od 16-19. oktobra, sa dve generalne teme u okiviru kojih je razmatrano pitanja primene novih računarskih tehnologija u osiguranju i  uticaj terorizma na osiguranje, Udruženje je zastupao član Upravnog odbora Dejan Davidović o čemu je podneo izveštaj koji je objavljen u Reviji br. 4/2006. Poseban zadatak našeg zastupnika na Kongresu je bio da uspostavi i obnovi zamrle kontakte sa značajnijim ličnostima iz nama bliskih (teritorijalno i mentalno) nacionalnim sekcijama AIDA. Na osnovu obnovljenog članstva, o čemu je bilo reči u izveštaju o radu Udruženja u prethodnom izveštajnom periodu, naša nacionalna sekcija nalazi se na spisku članova, naznakom njene Internet stranice, spiskom članova Udruženja, adresom i detaljima za kontakt sa članovima našeg Udruženja. Našim članovima AIDA dostavlja „AIDA - Flash Bulletin“, kao i informacije o svojim aktivnostima. Ovde treba naglasiti da je naše udruženje jedan od malobrojnih članova AIDA koji ima svoju Internet prezentaciju sa obiljem podataka o našim aktivnostima.

            Sa Privrednom komorom Srbije je zajednički organizovan 29 i 30 septembra 2006. Seminar na temu: „Posrednici i zastupnici osiguranja u srpskom pravu i pravu EU“. Na Seminaru je uzelo učešća 49 učesnika iz zastupničkih, posredničkih i osiguravajućih firmi. Teme i ocena kvaliteta seminara o čemu je sprovedena anketa među slušaocima objavljene su u prikazu seminara u Reviji br. 4/2006 od strane Slavice Rakić, koordinatora seminara iz PKS.

            Sa Udruženjem osiguravača Srbije saradnja je proširena tako što je sa njim 7. februara 2007. organizovan okrugli sto na temu „Nova rešenja u Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju“. Cilj okruglog stola je bio da se razmotri tekst Nacrta ovog zakona iz oktobra 2005. iz ekspertskog ugla i ponovo ukaže nadležnom Ministarstvu finansija na neophodnost neodložne izrade definitivnog teksta Nacrta, njegovog iznošenja na javnu diskusiju i upućivanje Vladi radi utvrđivanja predloga ovog Zakona za Skupštinu Republike Srbije. Na okruglom stolu su razmotrena sva nova i sporna rešenja iz ovog nacrta i učinjeni predlozi za izmene i poboljšanja rešenja u odnosu na ona koja su sadržana u Nacrtu. Diskusija je vođena na osnovu unapred sačinjenih i učesnicima dostavljenih otvorenih pitanja od strane prof. dr P. Šulejića i uvodnih izlaganja članova našeg Udruženja koji se najdirektnije bave oblašću osiguranja auto-odgovornosti (N.Terzića, B. Raičića i S. Ognjenovića). Autorizovana diskusija određenog broja učesnika sa ovog okruglog stola biće objavljena u prvom broju Revije za 2007. Na okruglom stolu je bilo 26 učesnika iz društava za osiguranje, Narodne banke, Ministarstva finansija, Udruženja osiguravača Srbije i akademske zajednice nastavnika sa univerziteta.

            Sa «INTERMEXOM», našim najvećih pravničkim softverskim i izdavačkim preduzećem, saradnja je produbljena, tako što su predstavnici Udruženja u okviru posebne sekcije „Osiguranje“ na „Mega savetovanju“ ove firme u dane od 3-6. maja 2006. u Vrnjačkoj banji izložili i vodili diskusiju sa učesnicima o sledećim temama: nova rešenja u osiguranju auto-odgovornosti prema Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (P. Šulejić); osiguranje od profesionalne odgovornosti (J. Slavnić), osiguranje kredita (S. Jovanović) i zaštita osiguranika kao potrošača (J. Pak). Za potrebe savetovanja, kao radni materijal, objaljena je publikacija „Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata“ (autora M. Orlića, Z. Janjića i J. Slavnića). Ovaj izdavač je inače pokazao interes da i dalje povremeno objavljuje publikacije iz oblasti osiguranja.

            Sa Društvom za podršku osiguranja nisu uspeli pregovori o načinu, odnosno oblicima u kojima se može ostvariti saradnja u ovom periodu. Verovatan razlog tome je što je rad ove organizacije zamro.

            Avokatska komora Beograda je novi partner Udruženja. U ovoj komori postoji veliki interes za saradnju sa Udruženjem kroz organizovanja određenih zajedničkih oblika stručnog rada. U ovom trenutku Komora je pristupila kolektivnom članstvu našeg Udruženja, pretplatila se na naš časopis i prihvatila i sprovela odluku da na svom sajtu objavljuje programe savetovanja, seminara i drugih oblika rada našeg Udruženja. Takođe je prihvatila odlukom svog Upravnog odbora da svojim članovima, kada je to potrebno, zajedno sa svojim redovnim biltenom koji im u papirnom obliku dostavlja, istovremeno dostavlja i informacije o radu našeg Udruženja. Komora je na svom sajtu objavila pristupnicu za članstvo u Udruženju i preuzela obavezu da na razne druge pogodne načine podstiče povezivanje svojih članova sa Udruženjem (kroz posete skupovima koje organizuje Udruženje i sl.). U ovom trenutku još nije sprovedeno da sajtovi Komore i Udruženja budi povezani kroz upućujuće linkove.

           

Aktivnost radnih grupa koje deluju u okviru Udruženja

 

Radna grupa za reosiguranje je u periodu između dve godišnje skupštine Udruženja za pravo osiguranja učestvovala u radu Radne grupe za reosiguranje AIDA kroz davanje odgovora i drugih informacija na sledeće stručne upitnike: 1) Šta je reosiguranje – izmenjeni Upitnik iz novembra 2003, 2) Stečaj osiguravača i/ili reosiguravača – Upitnik AIDA br. 9 i 3) Vreme zastarelosti u reosiguranju – Upitnik AIDA br. 8.

Predstavnik Udruženja za pravo osiguranja Srbije je u svojstvu člana Radne grupe za reosiguranje Udruženja učestvovao u radu ove radne grupe AIDA na 12. Svetskom Kongresu prava osiguranja AIDA u Buenos Airesu u periodu od 16-20. oktobra 2006.

U sklopu aktivnosti Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranja, dostavljeni su odgovori na Upitnik o građansko-pravnoj odgovornosti brokera osiguranja i Upitnik o alternativnoj distribuciji proizvoda osiguranja.

Pored navedenih, upravo preko upoznatosti na međunarodnom planu sa aktivnostima našeg Udruženja preko Internet stranice, od jedne strane firme specijaizovane za obuku kadrova u osiguranju dobili smo Upitnik o prevari u osiguranju, na koji su takođe dati traženi odgovori.

Početkom februara, AIDA je dostavljena informacija za prolećni bilten AIDA o održanom okruglom stolu o Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji je održan 7.2.2007 u Udruženju osiguravača Srbije.

Radna grupa za osiguranje motornih vozila bila je organizator ovog okruglog stola na kome su razmatrana nova rešenja u Nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, o čemu je bilo napred više govora.

Radna grupa za osiguranje imovine i radna grupa za osiguranje lica nisu doprinele afirmaciji rada Udruženja, s obzirom da rukovodioci ovih radnih grupa, inače članovi Upravnog odbora Udrruženja, ne pokazuju potrebnu aktivnost, što će morati biti otklonjeno u narednom periodu.

 

Revija za pravo osiguranja

 

Počev od juna meseca 2006. vođenja našeg časopisa je preuzeo novi glavni urednik. On je, zajedno sa prvi put imenovanim zamenikom glavnog urednika i delimično izmenjenim sastavom redakcije, u vrlo kratkom vremenskom roku obezbedio izlazak prva dva broja u vidu dvobroja kao i izlazak iz štampe preostala dva broja u planiranim rokovima – do kraja 2006. Time je ažurnost izlaženja Revije podignuta na poželjni, viši stepen nego u prethodnom periodu.

            U cilju podizanja nivoa časopisa i njegove afirmacije izvan granica Srbije, Upravni odbor je odlučio da se postupno ostvari ideja da redakcija časopisa dobije inostrane članove i sa postupnim povećanjem njihovog broja kao čllanova dobije međunarodni karakter. U ovom trenutku u redakciju su uključena dva visoko rangirana eksperta iz Austrije (prof. dr Wolfgang Rohrbach i dr Diter Pscheidl) o čemu je predsednik Udruženja obavestio članove i čitaoce u broju  4/2006 Revije.

Revija za pravo osiguranja je u petoj izdavačkoj 2006. godini težila da ne bude tematski zatvoren časopis, te je objavljivala priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava. Cilj redakcije je bio da u svakom broju, pored teorjskih članaka bude objavljeno više priloga sa stručnim informacijama iz prakse osiguranja, koje bi bile od koristi svima onima koji se bave osiguranjem. Da bi to mogla da ostvari, redakcija se opredelila da, pored izvornih i preglednih članaka, objavljuje osvrte, komentare, analize, domaću i inostranu sudsku praksu, odnosno praksu Evropskog suda, prevedene strane propise, uključiv one koje čine pravo osiguranja EU, pitanja i odgovore i druge ad hoc rubrike. Novost su intervjui sa značajnim ličnostima u privredi osiguranja.

            Pored modernijeg i estetski lepšeg, inače mirnijeg, dizajna naslovne stranice i tehničke obrade čitave publikacije, odlučeno je da se u svakom broju objavljuju prilozi po jednog inostranog autora sa temama i iskustvima sa razvijenih tržišta osiguranja i usklađivanja prava osiguranja u EU. Jedan broj autora bavio se analizom pojedinih direktiva EU i njihovim uticajem na oblast osiguranja, a objavljivanjem prevoda relevantnih direktiva omogućeno je našoj stručnoj i široj javnosti uvid u zakonodavnu aktivnost EU i ocenu novoa zaostajanja domaćeg zakonodavstva prema evropskom.

            Kroz odgovarajuće rubrike, Revija je tokom godine pratila aktivnosti Udruženja za pravo osiguranja i radne grupe za reosiguranje. U tom smislu objavljeni su upitnici Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja AIDA o zastarelosti u reosiguranju i o stečaju osiguravača i/ili reosiguravača, kao što je to ranije pomenuto.

            Imajući u vidu opremljenost stručne čitalačke publike Revije bazom propisa i zbirkama sudskih odluka u pisanoj ili elektronskoj formi, odlučeno je da se iz broja u broj napusti koncepcija objavljivanja domaćih propisa i sudskih odluka domaćih sudova i da se pređe na objavljivanje stranih savremenih propisa iz oblasti osiguranja i po jednog kritičkog komentara odabranih presuda.

Prethodnih godina Udruženje za pravo osiguranja je samostalno vodilo računa o marketingu, da bi od prvog broja 2006. ovu aktivnost u ime Udruženja preuzela firma INTERMEKS uz intenzivno angažovanje predsednika Udruženja. Trenutno, Revija za pravo osiguranja ima oko stotinak pretplatnika, što ne obezbeđuje ukupne troškove njenog izlaženja. Da bi se postigla rentabilnost neophodno je da broj pretplatnika bude minimalno 200, te bi u tom smislu svi članovi Udruženja trebalo da učine poseban napor na proširenju pretplatničke osnove.

 

Aktivnost Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja

 

            Upravni odbor je održao u periodu od 15.4.2006. godine do 26.2.2007 6 sednica posvećenih ostvarivanju ciljeva, poboljšanju organizacije i efikasnosti rada Udruženja. I to: 10-tu 8.6.2006., 11-tu 23.8.2006, 12-tu 2.10.2006, 13-tu 17.11.2006, 14-tu. 17.1.2007 i 15-tu sednicu 26.2.2007. Kao i do sada na sve sednice UO pozivani su i u radu sednica UO učestvovali članovi Nadzornog odbora na koji način im je pružena mogućnost da neposredno prate rad UO na ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.

            Lociranje rada UO i NO u poslovnom prostoru kompanije „Dunav RE“ i preko usluga u tehničkoj organizaciji koji su ovim organima Udruženja pružili pojedini zaposleni u ovom društvu, efikasnost zakazivanja sednica i održavanje sednica je podignuto na visoki nivo tako da se duže opravdano odsustvo sekretara Udruženja u angažovanju na zadacima Udruženja skoro nije ni osetilo. Udruženje tome treba da zahvali zalaganju članu UO iz reda zaposlenih u pomenutoj kompaniji i razumevanju i podršci kod rukovodilaca te kompanije.

Glavna aktivnost UO bila je usredsređena na organizaciju stručnog i naučnog rada u okviru Udruženja, proširenje saradnje sa „starim“ i uspostavljanja saradnje sa novim partnerima, obezbedđenje urednosti izlaženja časopisa i uspešnog finansiranja aktivnosti Udruženja, što ukazuju podaci koji su istaknuti u odgovarajućim odeljcima ovog izveštaja.

Neki od članova UO bili su iz neopravdanih subjektivnih razloga odsutni sa većeg broja sednica. Isto važi i za pojedine članove Nadzornog odbora. To je razlog da Skupština na sednici zakazanoj za 12. aprla 2007. treba da razmotri njihov odnos prema članstvu u UO, odnosno NO.  Od onih članova UO koji su se istakli u posebnom zalaganju na ostvarivanju ciljeva Udruženja u izveštajnom periodu treba pomenuti Kecojević Dragišu i Slobodana Jovanovića.

Upravni odbor je utvrdio visinu članarine za 2007 godinu, kao i u 2006, za fizička lica u iznosu od 500 dinara  a za pravna lica u iznosu od 20.000 dinara.

   

Finansijsko poslovanje u 2006. godini

 

 Prihodi                                                                              ukupno    995.000

1.      Donacije

2.      Članarine pravnih lica

3.      Članarine fizičkih lica

4.      Prihod od Privredne komore Srbije

5.      Ostalo

Rashodi                                                             ukupno      981.000

1.      Autorski honorari za Reviju

2.      Iznosi isplaćeni za rad tehničkog sekretara

3.      Ostalo

Ukupan rezultat  - saldo                                                          14.000 dinara                                         

 

 

                                                                              PREDSEDNIK UDRUŽENjA

                                                                         Prof. dr Jovan Slavnić

Beograd, 21. marta 2007. 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications