Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
 
Organi udruženja

Skupština je najviši organ Udruženja i ona donosi statut i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama, razmatra i usvaja izveštaj o radu Udruženja, razmatra i odlučuje o opštim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem ciljeva udruženja i rada organa, bira i razrešava upravni i nadzorni odbor, predsednika i potpredsednika.

Upravni odbor izvršava odluke Skupštine i upravlja radom Udruženja u onimpitanjima upravljanja koja nisu nadležnost Skupštine.

Članovi Upravnog odbora Udruženja za pravo osiguranja Srbije u periodu od 21. aprila 2017. do 23. aprila 2021 su:

1) Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, predsednik Udruženja
2) Dr Ljiljana STOJKOVIĆ, advokat, potpredsednica Udruženja
3) Rade BADŽA, Dunav osiguranje a.d.o, potpredsednik Udruženja
4) Tatjana PAVLOVIĆ NEDELJKOVIĆ, Apelacioni sud u Kragujevcu, član
5) Prof. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, član
6) Prof. dr Katarina IVANČEVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta Union, član
7) Dr Zoran ILKIĆ, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad, član
8) Gordana BURIĆ, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad, član
9) Milovan JOVANOVIĆ, MK Group Beograd, član
10) Nenad TERZIĆ, AVUS International Regulisanje šteta d.o.o. Beograd, član
11) Branko DAMJANOVIĆ, Udruženje osiguravača Srbije, član
12) Zoran BLAGOJEVIĆ, Wiener Stadtische a.d.o, član

2. Članovi Nadzornog odbora u istom periodu su:

1) Mirjana BOŽIĆ, AMS osiguranje a.d.o., predsednik Nadzornog odbora
2) Novica MRVOVIĆ, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., član
3) Edi BIONDA, Avakum d.o.o., član
4) Dr Jelena GAZIVODA, advokat, član
5) Sarita OLEVIĆ, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., član

Zastupnici Udruženja su:


1) Slobodan JOVANOVIĆ, predsednik Udruženja
2) Ljiljana STOJKOVIĆ, potpredsednik Udruženja
3) Mr Nikola FILIPOVIĆ, sekretar Udruženja

  • dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja

 

  • Prof. dr Jovan Slavnić, počasni predsednik Udruženja

IN MEMORIAM

  • Prof. dr Predrag Šulejić, počasni predsednik Udruženja

Ljiljana Stojković - direktorka Direkcije za pravne poslove i zakonitost poslovanja

  • Dr Ljiljana Stojković, potpredsednik Udruženja

  • Rade Badza, potpredsednik Udruženja

 

Predsednik Udruženja, e-mail: nsbob@sezampro.rs –tel. (066) 881 1133.

Nikola Filipović, sekretar Udruženja, e-mail: nikolafilipovic84@gmail.com, (063) 880 1160

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications