Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

DOKUMENTI:

VIII Godišnje savetovanje udruženja za pravo osiguranja

 

Poruke sa VIII Savetovanja Palić 2007

 

Izveštaj o radu Udruženja za period 12. april 2006-12.april 2007

 

Program Palić 2007/1

Program Palić 2007/2

 

FOTOGRAFIJE:


 

USKLAĐIVANJE SISTEMA OSIGURANJA SRBIJE SA EU SISTEMOM

Savetovanje na Paliću 2006.

Palić, 12-14 april 2007.

Prijave tema: do 15. decembra 2006

Predaja referata: do 31. januara 2007

Izbor, recenziju, redakciju i uređivanje referata izvršiće:

Prof. dr Jovan Slavnić, prof. dr Predrag Šulejić i doc. dr Slobodan Jovanović


SPISAK AUTORA I TEMA REFERATA NA SAVETOVANJU “PALIĆ 2007”

(12-14      aprila 2007)

 

AUTOR

TEMA

1

Prof. dr Predrag Šulejić

Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije

2

Prof. dr Jovan Slavnić

Jedan EU model regulisanja standarda profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja

3

Prof. dr Dragan Mrkšić/Aleksandar Vuksanović

Osiguranje života – stanje i perspektive na tržištu Srbije

4

Doc. dr Jasna Pak

Pravo konkurencije u oblasti osiguranja

5

Prof. dr Wolfgang Rohrbach

Nove vrste zdravstvenog osiguranja u zemljama EU

6

Prof. dr Šime Ivanjko

Osiguranje autoodgovornosti i vozača u Sloveniji

7

Dr Zoran Radović

Globalizacija i osiguranje

8

Prof. dr I. K. Rokas

Alternative methods of distribution of insurance products – Alternativni metodi distribucije proizvoda osiguranja

9

Doc. dr Slobodan Jovanović

Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale obaveze

10

Dejan Davidović

Azbestoza – izazov za osiguravače još uvek

11

Nenad Terzić / Dieter Pscheidl

Otvorena pitanja u osiguranju autoodgovornosti u Evropskoj uniji

12

Mr Lola Stamenković / Ksenija Džodžo Rujević

Pokriće  komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine u zemljama u tranziciji

13

Milan Cerović

Usklađivanje osiguranja auto-odgovornosti sa standardima međunarodnog sisteme zelene karte

14

Markus Piuk (Schoenherr, Wien)

Acquisition of (publicly held) insurance companies in New Europe – Preuzimanje društava za osiguranje (u državnoj svojini) u novoj Evropi

15

Mr Ljiljana Stojković

Komparativni pogled na organe u ADO, sa posebnim osvrtom na izvršne organe

16

Mileva Bogdanović

Sudska nadležnost u predmetima iz osiguranja kod nas i u zemljama EU

17

Mirjana PopTaleska

 

Usklađivanje sistema osiguranja auto-odgovornosti i drugih obaveznih osiguranja Makedonije sa sistemom EU

18

Jasmina Labudović

Investicije osiguravača života (u pravu zemalja EU, SAD i Srbiji).

19

Mr Andrej Pak

Obim osiguravajućeg pokrića u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

20

Doc. dr Vladimir Čolović

Status filijala stranih osiguravajućih društava u (državama članicama) EU i državama koje su kandidati ili pregovaraju o članstvu u EU - zakonska rešenja i iskustva u primeni ovih rešenja

21

Mirjana Vuković

Korisnički centri u delatnosti osiguranja

22

Jelena Gazivoda

Pravna regulativa Evropske unije u domenu pružanja finansijskih usluga korespodentnim putem

23

Mr Slobodan Samardžić

Uticaj tržišnih i zakonodavnih kretanja na tarifnu  politiku domaćih osiguravača imovine

24

Gordana Tomašević

Uloga aktuara u savremenoj osiguravajućoj kompaniji

25

Gordana Marinković

Reforma penzijskog sistema u Srbiji - pogled iz drugog ugla

 

VIII G0DIŠNЈE SAVETOVANЈE

 

USKLAĐIVANЈE OSIGURANЈA SRBIJE SA SITEMOM OSIGURANЈA EVROPSKE UNIJE

Palić, 12-14 april 2007

 

TEME SAVETOVANJA

 

OPŠTA PITANЈA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANЈA

 

1. U susret usklađivanju evropskog prava osiguranja

- Prof. dr Jonis K. Rokas, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Grčke

2. Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije

- Prof. dr Predrag Šulejić, počasni predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije

3. Globalizacija i osiguranje

- Dr Zoran Radović, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo – Beograd, u penziji

4. Sudska nadležnost u predmetima iz osiguranja kod nas i u zemljama EU

- Mileva Bogdanović, advokat iz Beograda

5. Korisnički centri u funkciji osiguranja

- Mirjana Vuković, direktor Korisničkog centra „DDOR Novi Sad“

 

STATUSNA PITANЈA SUBJEKATA TRŽIŠTA OSIGURANЈA

 

1. Pravo konkurencije u oblasti osiguranja

- Doc. dr Jasna Pak, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet „Singidunum“

2. Status filijala osiguravajućih društava u državama članicama EU i državama koje su kandidati ili pregovaraju o članstvu u EU

Prof. dr Vladimir Čolović, Pravni fakultet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

UGOVORNO PRAVO OSIGURANЈA

1. Neki modeli regulisanja standarda profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja u EU

- Prof. dr Jovan Slavnić, Beogradska poslovna škola i Univerzitet u Novom Sadu

2. Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale štete

- Doc. dr Slobodan Jovanović, pomoćnik direktora u „DDOR Novi Sad“

3. Pružanje finansijskih usluga bez istovremenog neposrednog prisustva obeju ugovornih strana – pružanje finansijskih usluga „na daljinu“

- Mr Jelena Gazivoda, advokat iz Beograda

4. Azbestoza – izazov za osiguravača još uvek

- Dejan Davidović, izvršni direktor, „DunavRE“

5. Pokriće komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine u zemljama u tranziciji

- Mr Lola Stamenković/Ksenija Džodžo Rujević, više savetnice u „Jumbesbanci“

 

OSIGURANЈE LICA

 

1. Novi horizonti privatnog zdravstvenog osiguranja

- Prof. dr Wolfgang Rohrbach, državni Univerzitet u Beču

2. Obim osiguravajućeg pokrića u dobrovoljnom zdravastvenom osiguranju

- Andrej Pak, specijalista osiguranja „Uniqa osiguranje“

3. Osiguranje života – svet, Srbija – procena budućih izazova i mogućnosti

- Prof. dr Dragan Mrkšić/Aleksandar Vuksanović, „DDOR Novi Sad“

4. Investicije osiguravača života u pravu zemalja EU, SAD i Srbiji

- Mr Jasmina Labudović, asistent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

 

OSIGURANЈE AUTO-ODGOVORNOSTI

 

1. Otvorena pitanja u osiguranju auto-odgovornosti u Evropskoj Uniji

Dr Dieter Pscheidl/Nenad Terzić, „AVUS grup“ Beč/Beograd

2. Dodatno osiguranje vozača motornog vozila „AO plus“ – Problemi srodničke klauzule

Prof. dr Šime Ivanjko, Pravni fakultet u Kranju, Slovenija

3. Usklađivanje sistema osiguranja auto-odgovornosti i drugih obaveznih osiguranja Makedonije sa sistemom EU

- Mirjana PopTaleska, rukovodilac službe zelene karte u „Vardar osiguranju“, Skoplje, Makedonija

4. Usklađivanje osiguranja auto-odgovornosti sa standardima međunarodnog sistema zelene karte

- Milan Cerović/Snežana Sremčević, generalni sekretar/izvršni direktor u Udruženju osiguravača Srbije

 

Saopštenja upućena Savetovanju

 

1.Uticaj tržišnih i zakonodavnh kretanja na tarifnu politiku domaćih društava za osiguranje,

- Mr Slobodan Samardžić, izvršni direktor u „DDOR Novi Sad“

2. Uloga aktuara u savremenoj osiguravajućoj kompaniji

- Gordana Tomašević, direktor Sektora za aktuarstvo u „DDOR Novi Sad“

 

 

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications