Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

USKLAĐIVANJE OSIGURANJA SRBIJE
SA SISTEMOM OSIGURANJA EVROPSKE UNIJE

 

 

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA
II STATUSNA PITANJA SUBJEKATA TRŽIŠTA OSIGURANJA
III UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA
IV OSIGURANJE LICA
V OSIGURANJE AUTO-ODGOVORNOSTI
 

 


 

 

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

 

1. U susret harmonizaciji propisa Evropskog prava osiguranja Prof. dr Joanis Rokas 13
2. Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije Prof. dr Predrag Šulejić 27
3. Globalizacija i osiguranje Dr Zoran Radović 43
4. Nadležnost sudova u sporovima iz osiguranja sa međunarodnim elementom, kod nas i u zemljama EU Mileva Bogdanović 55
5. Korisnički centri u funkciji osiguranja Mirjana Vuković 69

 

II STATUSNA PITANJA SUBJEKATA TRŽIŠTA OSIGURANJA

 

1. Pravo konkurencije u osiguranjua Doc. dr Jasna Pak 79
2. Status filijala stranih osiguravajućih društava u EU i državama koje su kanditati za članstvo u EU Prof. dr Vladimir Čolović 101

 

III UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA

 

1. Neki modeli regulisanja standarda profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja u EU Prof. dr Jovan Slavnić 120
2. Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale obaveze Doc. dr Slobodan Jovanović 152
3. Pružanje finansijskih usluga bez istovremenog neposrednog prisustva obeju ugovornih strana – pružanje finansijskih usluga "na daljinu" Mr Jelena Gazivoda 162 4. Azbestoza – izazov za osiguravača još uvek Dejan Davidović 178
5. Pokriće komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine u zemljama u tranziciji Mr Lola Stamenković/Ksenija Džodžo Rujević 191

 

IV OSIGURANJE LICA

 

1. Novi horizonti privatnog zdravstvenog osiguranja Prof. dr Wolfgang Rohrbach 207
2. Obim osiguravajućeg pokrića u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Andrej Pak 224
3. Osiguranje života – svet, Srbija – procena budućih izazova i mogućnosti Prof. dr Dragan Mrkšić/Aleksandar Vuksanović 240
4. Investicije osiguravača života Mr Jasmina Labudović 253

 

V OSIGURANJE AUTO-ODGOVORNOSTI

 

1. Otvorena pitanja u osiguranju auto-odgovornosti u Evropskoj Uniji Dr Dieter Pscheidl/Nenad Terzić 277
2. Dodatno osiguranje vozača motornog vozila "AO plus" - Problemi srodničke klauzule Prof. dr Šime Ivanjko 292
3. Usklađivanje sistema osiguranja auto-odgovornosti i drugih obaveznih osiguranja Makedonije sa sistemom EU Mirjana PopTaleska 305
4. Usklađivanje osiguranja auto-odgovornosti sa standardima u međunarodnom sistemu zelene karte Milan Cerović/Snežana Sremčević 318

 

Saopštenja upućena savetovanju

 

1. Uticaj tržišnih i zakonodavnh kretanja na tarifnu politiku domaćih društava za osiguranje Mr Slobodan Samardžić 333
2. Uloga aktuara u osiguravajućoj kompaniji Gordana Tomašević 342

Kontakt:   

Copyright © 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications