Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

INTEGRACIJA (PRAVA) OSIGURANJA SRBIJE U EVROPSKI
(EU) SISTEM OSIGURANJA
 

 

I OPŠTA PITANJA PRIVREDE I PRAVA OSIGURANJA
II OSIGURANJE LICA
III OSIGURANJA NEŽIVOTNIH GRANA
IV UGOVOR O OSIGURANJU
 

 


 

 

I OPŠTA PITANJA PRIVREDE I PRAVA OSIGURANJA

1. Uticaj finansijske krize na zakonodavstvo i praksu u osiguranju u Evropskoj uniji
Prof. dr Wolfgang Rohrbach 9 - 42

2. Uticaj finansijske krize na prodaju proizvoda osiguranja
Dr Manfred H. Hasenöhrl 43 - 67


3. Globalna finansijska kriza i osiguranje
Doc. dr Jasmina Labudović 68

4. Suzbijanje pranja novca i prevare u fokusu osiguravajućih društava
Christian R. Drescher 86

5. Uloga i značaj društava za uzajamno osiguranje
Andrej Pak 103


6. Načela evropskog prava u oblasti naknade štete
Milan Viršek 120


II OSIGURANJE LICA

1. Novija kretanja na evropskom tržištu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Dr Zdravko Šolak 135


2. Savremene tendecije u primeni metoda obračuna matematičke rezerve u osiguranju života
Mr Vladanka Vučeljić 156


III OSIGURANJA NEŽIVOTNIH GRANA

1. Evropski pravni sistem odgovornosti izvođača radova, posebno građanskopravna odgovornost za štete koje prouzrokuju njegovi pomoćnici
Gonzalo Iturmendi Morales, Izabel Casares
i Ricardo Ruiz de la Serna 177


2. Zaštita životne sredine na moru putem osiguranja
Dr Zoran Radović 204

3. Regulativa EU u vezi sa osiguranjem izvoznih kredita i aktuelne inicijative za reformu izvozno-kreditnih agencija u EU
Dr Lola Stamenković 217

4. Uloga i cilj organizacije garantnog fonda u zemljama u okruženju i nekim zemljama Evropske unije
Mr Milan Cerović 235

5. Četvrta i Peta direktiva iz oblasti osiguranja automobilske odgovornosti
Tilen Jereb 264

6. Socijalizacija građanske odgovornosti u srpskom pravu putem obaveznih osiguranja u saobraćaju
Prof. dr Siniša Ognjanović 284

IV UGOVOR O OSIGURANJU

1. Osigurani slučaj u osiguranju od odgovornosti
Prof. dr Predrag Šulejić 299

2. Zaključivanje ugovora o osiguranju prema Nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osiguranja - Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije
Prof. dr Jovan Slavnić 323


3. Konsenzus u EU o obavezi davanja predugovornih informacija ugovarača osiguranja i sankcijama za njeno kršenje – neka pitanja iz Opšteg referentnog okvira povodom reforme Evropskog ugovornog prava osiguranja
Mira Todorović Simeonides 353


4. Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti
Dr Slobodan Jovanović 380


5. O nepravednim ugovornim odredbama uslova osiguranja u pravu EU i Srbije
Mr Katarina Ivančević 398

6. Rešavanje sporova iz ugovora o reosiguranju sa inostranim elementom
Dejan Davidović 418


Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications