Logo UZPOSUdruženje za pravo osiguranja Srbije Izaberite jezik
HomeOrgani udruženjaMeđunarodna saradnjaČasopis i Zbornik radovaČlanoviAktivnostiFAQ
  

ČASOPISI
I ZBORNICI RADOVA:

Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata
Biblioteka Pravni informator


Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2015. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2014. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2013. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2012. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2011. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2010. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2009. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2008. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2007. godine


ZBORNIK RADOVA Savetovanje Palić, april 2006. godine


ČASOPIS 2010.


ČASOPIS 2009.


ČASOPIS 2008.


ČASOPIS 2007.


ČASOPIS 2006.


ČASOPIS 2005.


ČASOPIS 2004.


ČASOPIS 2003.


ČASOPIS 2002.


Porudžbenica za Reviju


 

 

ZBORNIK 2015

Pravo osiguranja, uprava i transparentnost - osnove pravne sigornosti

ZBORNIK 2015.pdf

SADRŽAJ


UGOVORI O NEŽIVOTNOM OSIGURANjU

Aleksandar MLADENOVIĆ i Zafirenija TEODORAKI

Osiguranje od odgovornosti iz ugla međunarodnog privatnog prava: pitanja prekograničnog osiguranja od odgovornosti

Eduard BIŠOF

Reforma nemačkog Zakona o ugovoru o osiguranju i njen uticaj na praksu osiguranja i sudsku praksu

Loris BELANIĆ

Pojedini aspeki ugovora o osiguranju od odgovornosti za neispravan proizvod

Adam FORST Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Češke

Zoran PAVLOVIĆ i Danijela GLUŠAC

Zaključenje ugovora o osiguranju putem javnih nabavki

Slobodan JOVANOVIĆ

Zakonsko regulisanje privatnog saosiguranja u uporednom pravu

Zoran ILKIĆ

Osiguranje od gubitaka prouzrokovanih prekidom poslovanja

 

NADZOR DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE

Ferenc SEBELEDI

Novi pravci u nadzoru osiguranja – nadzor zasnovan na poslovnom modelu i upravljanje proizvodima,

Štefan SAVACKI

Uloga Evropske agencije za nadzor osiguranja u EU

Pjerpaolo MARANO

Nova nadzorna paradigma: Kultura nošenja rizika i etički kodeks

Ljiljana STOJKOVIĆ

Rizik neusklađenosti sa regulativom u društvu za osiguranje i uloga nadzora .


OSIGURANjE OD AUTOODGOVORNOSTI /

Karoline VAN SKOUBROK

Naknada štete iz drumskih saobraćajnih nezgoda prema pravu

Milan VIRŠEK

Pojam upotrebe motornog vozila u osiguranju od autoodgovornosti – Presuda Suda EU u predmetu Vnuk v. Zavarovalnica Triglav, d.d.

Radica ŠIPOVAC i Borislav BOJIĆ

Poreski aspekti i pravna pravila u poslovima osiguranja motornih vozila

Katarina IVANČEVIĆ

Regresni zahtevi Garantnog fonda za štete nastale upotrebom neosiguranog vozila

 

PRODAJA PROIZVODA OSIGURANjA I ZAŠTITA POTROŠAČA

Jovan SLAVNIĆ u saradnji sa Nikolom FILIPOVIĆEM

Transparentno informisanje i savetovanje kupca osiguranja od strane posrednika osiguranja prema nacrtu Direktive o distribuciji osiguranja

Bendžamin BATON-STIVENS

Tužba zbog prenatalnih anomalija i tužba zbog patnji deteta rođenog sa anomalijama

Nikola DE LUKA

Odbijanje tužbi zbog prenatalnih anomalija i pravo osiguranja

Margarida Lima REGO Segmentacija osiguranja kao vid nepravične diskriminacije: Šta očekivati sledeće u svetlu odluka u sporu Test-Achats

 

UGOVORI O OSIGURANjU ŽIVOTA

Samim UNAN

Neki problemi u vezi sa određivanjem korisnika u osiguranju života

Volfgang RORBAH

Rizik gubitka sposobnosti za obavljanje profesionalne delatnosti i potreba za negom u ogledalu životnog osiguranja .

Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ

Rizik dužeg trajanja života od očekivanog, upravljanje ovim rizikom i tržište kapitala

Kontakt:   

Copyright 2006. All rights reserved.
Design: Intermex Software & Communications